จ.กาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด

    วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณกุดน้ำกิน แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เป็นแหล่งน้ำโบราณ เป็นจุดน้ำขังที่แตกแขนงออกมาจากลำน้ำปาว ในสมัยโบราณเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะใช้บริเวณใจกลางของกุดน้ำกินที่ลึกที่สุด โดยมีความลึก 5 เมตร เป็นสะดือกุดน้ำกิน ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เตรียมสร้างสะพานเชื่อมไปยังจุดน้ำลึกที่ใจกลางกุดน้ำกิน จะเน้นความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงและมีความสวยงาม และกำหนดสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดกลางพระอารามหลวง ซึ่งทางจังหวัดเตรียมพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงามเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รมช.ศธ.ติดตามโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่กาฬสินธุ์

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทมิตรผล ร่วมพัฒนานวัตกรรมใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
   ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยาการและมีส่วนร่วม ในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมการความพร้อมในพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะเดินทางไปยังวัดกลางพระอารามหลวง เพื่อติดตามการจัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนปรึกษาหาหรือเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562

    วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Double Cab ให้แก่ นายสวาท โคตะหา ที่อยู่ เลขที่ 39 หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 3 รางวัล ให้แก่นางสาวนริศรา ศรีแก้วน้ำใสย์ ที่อยู่ เลขที่ 45 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น , นางสาวอรัญญา พาพุทธา ที่อยู่เลขที่ 65 หมูที่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางแพงมา เนตรวงศ์ ที่อยู่เลขที่ 13 หมู่ที่ 9 ตำบลโนนนาจารย์ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ การออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 239 รางวัล มีผู้มาแสดงตนขอรับรางวัลแล้วจำนวน 97 รางวัล ยังคงเหลือรางวัลที่ไม่มีผู้มาแสดงตนขอรับรางวัลมากถึง 142 รางวัล เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอให้ผู้โชคดีมาแสดงตนขอรับรางวัลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นี้ ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 4301 0245

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี ส่งเสริมพื้นที่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัว กระตุ้นทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี

   วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี ในหัวข้อ "พื้นที่ปลอดภัยและไร้ความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว” และงานวันสตรีสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดทำข้อเสนอสมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัว ประจำปี 2562 เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนเข้าสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องกว่า 160 คน เข้าร่วมประชุม 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และส่วนราชการให้บริการประชาชนอำเภอสามชัย

   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโดยร่วมเดินรณรงค์เริ่มจากจุดเริ่มต้นสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า ไปตามถนนสายสำคัญเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือน ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำน้ำปาว

     วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณลำน้ำปาว ชุมชนกุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำปาว" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีส่วนราชการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณลำน้ำปาว กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย คืนความสะอาดเรียบร้อยให้พื้นที่สาธารณะ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...