จ.กาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด

    วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณกุดน้ำกิน แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เป็นแหล่งน้ำโบราณ เป็นจุดน้ำขังที่แตกแขนงออกมาจากลำน้ำปาว ในสมัยโบราณเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะใช้บริเวณใจกลางของกุดน้ำกินที่ลึกที่สุด โดยมีความลึก 5 เมตร เป็นสะดือกุดน้ำกิน ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เตรียมสร้างสะพานเชื่อมไปยังจุดน้ำลึกที่ใจกลางกุดน้ำกิน จะเน้นความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงและมีความสวยงาม และกำหนดสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดกลางพระอารามหลวง ซึ่งทางจังหวัดเตรียมพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงามเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รมช.ศธ.ติดตามโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่กาฬสินธุ์

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทมิตรผล ร่วมพัฒนานวัตกรรมใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
   ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยาการและมีส่วนร่วม ในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบแนวทางการทำงานให้กับ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่อำเภอดอนจาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนจาน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในพื้นที่อำเภอดอนจาน โดยขอความร่วมมือ ประสานการทำงานเป็นทีมตามแบบ "We Are Kalasin" ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ตามเป้าหมายของจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกัน คือ มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกรวงมหาดไทยที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกรวงมหาดไทยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ สำหรับประเด็นการตรวจราชการประกอบด้วย การปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอุทกภัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย การดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Cluster) ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต12 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย ตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในการเตรียมความพร้อมรับมือในการป้องกันสาธารณภัย และความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ kick of zero burning แก้ปัญหา pm 2.5 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผลิตอ้อยมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    (15 พฤศจิกายน 2562) จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งเป้าภายในปี 2565 เป็น จังหวัดที่มีการเผาอ้อยเป็นศูนย์ โดย kick of zero burning ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหา pm 2.5 ในการ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ pm 2.5 ตามเป้าหมาย สร้างอากาศดี เพื่อคน ไทยและผู้มาเยือน นั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้า ปี 2562-2565 จะเป็นจังหวัดที่มีการเผา อ้อยเป็นศูนย์ พร้อมจัดกิจกรรม kick of zero burning ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด เล็ก pm 2.5 พร้อมเชิญคณะทำงานฯ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และ เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนการผลิตอ้อยที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สาธิตการใช้เครื่องสางใบอ้อย เพื่องดการเผาก่อนตัด อ้อยสู่โรงงาน ที่บริเวณพื้นที่ปลูกอ้อย นาแปลงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รวมพลังจิตอาสาฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่อำเภอสมเด็จ

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมลัก ษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอ สมเด็จ ทั้ง 8 ตำบล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ บริเวณพื้นที่อำเภอสมเด็จ ด้วยการทำความสะอาดถนน ตัด หญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ 2 ข้างทาง และปลูกต้นไม้ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล

   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากพายุโซนร้อน โพดุล ในพื้นที่บ้านหนองกุงศรี หมูที่ 1 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 และบ้านสะอาดนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 198 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 2,032,553 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ และเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งและคอกสัตว์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบแนวทางการทำงานให้กับ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่อำเภอสหัสขันธ์

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบแนวทางและให้กำลังใจการทำงาน ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอสหัสขันธ์ โดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวรายงานสถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการของพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมยาม บุคลากร และพี่น้องประชาชนตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน โดยขอให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำงานเป็นทีมตามแบบ we are kalasin ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามเป้าหมายของจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันคือ มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...