ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

(ร่าง) ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2562

(ร่าง) ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2562
 

Print Email

ขอเชิญประชุม หารือและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ​ฯ​สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร กส​ 00 17.3/ว1961

ดาวน์โหลดเอกสาร กส​ 00 17.3/ว1964

แบบฟอร์มการขอข้อมูลในพื้นที่เสด็จพระราชดำเนิน

Print Email

More Articles ...