แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือ กส 0017.5/ว 2187 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561)

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือ กส 0017.5/ว 2187 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561)

พิมพ์ อีเมล

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือ กส 0017.5/ว 5920 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561)

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือ กส 0017.5/ว 5920 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561)

พิมพ์ อีเมล

มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธู์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(เพิ่มเติม)(หนังสือ ที่ กส 0017.5/ว5888 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)

มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธู์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(เพิ่มเติม)(หนังสือ ที่ กส 0017.5/ว5888 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)

พิมพ์ อีเมล

ยกเลิกคำสั่งและมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือที่ กส 0017.5/ว 5880 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561)

ยกเลิกคำสั่งและมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือที่ กส 0017.5/ว 5880 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561)

พิมพ์ อีเมล