A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งภารกิจสำคัญในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาล ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ความก้าวหน้า ปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาล กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เสร็จแล้วก็ได้มอบถุงของขวัญให้แก่ผู้ป่วยและเยี่ยมชมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากุฉินารายณ์ และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดอาคารและเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ เสร็จแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านและมอบถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยที่สูงอายุก่อนเดินทางกลับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจวัดควันดำ รถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานราชการ และรถยนต์ของบุคลากร การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ความสำคัญต่อนโยบายเร่งด่วน เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของรัฐบาล จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างต้นแบบให้ประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง (ตรวจควันดำ) สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในงานราชการ และรถยนต์ของบุคลากร ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน 45 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตามนโยบายของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happines Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ ส่วนราชการที่ได้ดำเนินการ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ราษฎรที่ประสบปัญหาและได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการมอบทุนการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน และมอบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย และโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับเทสโก้ โลตัส มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้อยโอกาสให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมแสดงเจตนารมย์สนับสนุนงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการเทสโก้ โลตัส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี สำหรับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นโครงการสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2559 หน่วยงานราชการและบริษัทต่างๆ รวมถึง “เทสโก้ โลตัส” ที่ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำบลที่มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดดงสวางใน บ้านดงสวาง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนตำบลห้วยโพธิ์ และใกล้เคียง แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ”ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมนี้ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ 12,070.-บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happines Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการดำเนินงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน ได้ให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายไปแล้ว 3,292 ครัวเรือน การยกระดับรายได้และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของภูมิภาค ภายใต้แบรนด์ Kalasin Green Market ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและสินค้า OTOP ด้วยการยกระดับคุณภาพการผลิตด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์, ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม โดยการปรับภาพลักษณ์และสร้างภาพจำของจังหวัดใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative Kalasin, การพัฒนาภาคการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมการเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย โดยการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด ซึ่งผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 สามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัด 4,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากเป้าหมายร้อยละ 7 จากแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happines Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในปี 2562 นี้ยังคงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านโครงการต่างๆ ในการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 07 กพ. 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กลุ่มพลังมวนชน คณะกรรมการชุมชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อก่อเกิดรายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล