A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ผลิตอ้อยอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีศักยภาพของประเทศ โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 350,000 – 4000,000 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 11,080 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าการจำหน่ายเฉลี่ย 4,165 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยในปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ใช้แรงงานคนในการตัด จึงทำให้มีการเผาอ้อย เพื่อความสะดวกของแรงงานในการเข้าไปตัด ซึ่งในการเผาอ้อยในที่โล่งแจ้งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมการความพร้อมในพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะเดินทางไปยังวัดกลางพระอารามหลวง เพื่อติดตามการจัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนปรึกษาหาหรือเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี ในหัวข้อ "พื้นที่ปลอดภัยและไร้ความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว” และงานวันสตรีสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดทำข้อเสนอสมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัว ประจำปี 2562 เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนเข้าสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องกว่า 160 คน เข้าร่วมประชุม 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโดยร่วมเดินรณรงค์เริ่มจากจุดเริ่มต้นสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า ไปตามถนนสายสำคัญเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือน ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Double Cab ให้แก่ นายสวาท โคตะหา ที่อยู่ เลขที่ 39 หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 3 รางวัล ให้แก่นางสาวนริศรา ศรีแก้วน้ำใสย์ ที่อยู่ เลขที่ 45 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น , นางสาวอรัญญา พาพุทธา ที่อยู่เลขที่ 65 หมูที่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางแพงมา เนตรวงศ์ ที่อยู่เลขที่ 13 หมู่ที่ 9 ตำบลโนนนาจารย์ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ การออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 239 รางวัล มีผู้มาแสดงตนขอรับรางวัลแล้วจำนวน 97 รางวัล ยังคงเหลือรางวัลที่ไม่มีผู้มาแสดงตนขอรับรางวัลมากถึง 142 รางวัล เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอให้ผู้โชคดีมาแสดงตนขอรับรางวัลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นี้ ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 4301 0245

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณลำน้ำปาว ชุมชนกุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำปาว" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีส่วนราชการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณลำน้ำปาว กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย คืนความสะอาดเรียบร้อยให้พื้นที่สาธารณะ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล