A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

       

           วันที่ 24 เมษายน 2561 ที่หอประชุมศูนย์ราชการังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ระดับอำเภอทั้ง 18 อำเภอ จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมการประชุม
โอกาสนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทาง "ประชารัฐ” ระหว่าง นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษา กับ นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจการขอตราสัญลักษณ์ รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 โดยมี นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวต้อนรับ นายแพทย์วรวิทย์ เจริญพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามในสัญญาซื้อข้าวช่วยชาวนา ซื้อผัก ผลไม้ และไข่ช่วยเกษตรกร ระหว่างโรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และบูรณาการคณะกรรมการและคณะทำงานอาหารปลอดภัยจังหวัด สร้างและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารปลอดภัยจังหวัด เทศกาลอาหารปลอดภัย การท่องเที่ยว และภูมปัญญาวิถีถิ่นไทยอีสาน ระดับอำเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เส้นทางอาหารปลอดภัยจังหวัดเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ ร้านอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาวิธีถิ่นไทยอีสาน วัฒนธรรม ประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

 

           วันที่ 22 เมษายน 2561 ที่หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล "การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ” ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นโดยได้กราบนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เจ้าของธรรมะเดลิเวอรี่ เป็นพระวิทยากร บรรยายธรรมเกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือการมีสติ สมาธิ ตั้งมั่นในการปฏิบัติดี แฝงไปด้วยข้อคิดและเสียงหัวเราะ โดยมีญาติธรรม ประชาชนที่มาแบบครอบครัว จำนวนมาก โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 11 เครื่องให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์, มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนต้นแบบทางวัฒนธรรม จำนวน 21 ทุน และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนกวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เอกสารแนบ )

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

          วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 และคณะ ได้ร่วมประชุมกับนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการตามนโยบาย รัฐบาล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆไปยังรัฐบาลให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้นเพื่อให้นโยบายนั้นๆเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่วัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model" โดยมี พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิติสาโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  สำหรับการทอดถวายผ้าป่าในครั้งนี้ มียอดรวม 496,729 บาท จากทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล