A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
            วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชุดปฏิบัติการประกอบด้วย กำลังพลจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค2 เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค4 ชุดปฏิบัติการที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์บูรณาการกองกำลังออกปฏิบัติกวาดล้างกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง หลังจากรู้เบาะแสเป็นแหล่งกระจายยาบ้าและทำไม้ผิดกฎหมาย พบร่องรอยการทำไม้ผิดกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ เนื่องจากชำนาญพื้นที่ ไหวตัวหลบหนีไปเสียก่อน ซึ่งได้เข้าตรวจค้นเป้าหมายแหล่งพักพิงของกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ด้านติดกับบ้านหนองบัว หมู่ 19 และด้านติดกับเส้นทางยางตลาด -บ้านหนองกุง โดยมีเป้าหมายปิดล้อมทั้งหมด 4 จุด ซึ่งแต่ละจุด อยู่ลึกเข้าไปในป่าดงระแนง 3 กิโลเมตร รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ จากการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย พบเพียงเพิงพัก และอุปกรณ์การเสพยาบ้าของกลุ่มผู้ทำผิดกฎหมายทิ้งไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บเป็นหลักฐานและได้ทำลายเพิงพักไม่ให้สามารถใช้ได้อีก นอกจากนั้นยังพบร่องรอยการตัดไม้ หลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

         เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกบริการตรวจรักษาฟรีให้กับประชาชน และบริการส่วนราชการ ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลกุดปลาค้าว ให้การต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมของกองกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยและการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกด้านสถานการณ์อุทกภัย ในรูปแบบกการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เพื่อทดสอบระบบการแจ้งเหตุ ระบบการติดต่อสื่อสารในการเตรียมการป้องกัน การประสานปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงทดสอบแผนเผชิญเหตุ ทดสอบระบบการบัญชาการ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติประสานงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการปฏิบัตติงาน ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังจากที่ภัยผ่านพ้นไปแล้ว นอกจากนี้แล้วยังมีการสาธิตการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง การแสดงยุทโธปกรณ์และรวมกำลังพลจากหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนิน งานยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้าง ยาเสพติด เพื่อให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอนามน อำเภอดอนจาน อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ และอำเภอฆ้องชัย ได้รับทราบ มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลให้หมดสิ้นไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

       วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การอบรมครูต้นแบบขยายผลการถ่ายทอดมารยาทไทย ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดมารยาทไทย ศาสนพิธีกรเบื้องต้นสำหรับครูต้นแบบ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้สามารถนำไปถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง โดยมีครูจากสถานศึกษา ตัวแทนสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 150 คน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัด พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกประวัติ จารุตัน เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงการณ์จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งชุดสืบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 16,800 เม็ด กับยาบ้าที่เปียกน้ำอีก 116.4 กรัม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล