ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด กล่าวรายงานสถานการณ์ของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ จากนั้น ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,199 ชุด โดยจำนวน 876 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร พร้อมทั้งยังได้ลงพื้นที่เยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการที่ ประสบอุทกภัย ในชุมชนทุ่งสระ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

อธิบดีฯ พม. เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการ ชุมชนทุ่งสระ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

     นางธนาพร พรหมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ พร้อมด้วยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับคนพิการ ในพื้นที่ชุมชนทุ่งสระ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโพดุล ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งที่ชุมชนทุ่งสระ มีคนพิการจำนวน 5 ราย ซึ่งอธิบดีฯ ได้พูดคุย และให้กำลังใจ ทั้งคนพิการและสมาชิกในครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ทหารม้า พล 3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    พลตรี จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ได้บัญชาการให้กองพลทหารม้าที่ 3 ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 49 นาย เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยออกเป็น 3 ชุด ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอ หนองกุงศรี ส่วนพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ยังมีน้ำท่วมขัง ได้ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบรรจุกระสอบทราย เพื่อเป็นพนังชั่วคราวปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ช่วย รมต.พม. มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

     ( 7 ก.ย. 62) นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ชุมชนคุ้มห้วย เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบปะและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ที่บางครอบครัวต้องมาอาศัยอยู่ในเต็นท์ริมถนน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ และได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม มอบเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน จำนวน 16 ราย ๆ ละ 2,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.กาฬสินธุ์ จัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกต้นไม้ล้มทับ

     จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม ขณะที่จิตอาสาพระราชทานฯ อำเภอสมเด็จซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกต้นไม้ล้มทับ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวาตภัย
      นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้นายนพพงษ์ วงษ์เสนา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนำส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเจ้าท่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเจ้าท่า จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการจัดทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมอาคารเรียนโรงเรียน บ้านท่ากลาง หมู่ 8 ตำบลเจ้าท่า และ ตัดหญ้าทำความสะอาดถนนสายบ้านท่าเพลิงหมู่ 1 ถึงบ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งกำจัดผักตบกีดขวางทางระบายน้ำ ฟื้นฟูพื้นที่ หลังน้ำลด

    (4 กันยายน 2562) กำลังทหาร อส. อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรและร่วมกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำ บริเวณสะพานท่าสินค้าและล้างถนนทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลด
    นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าอำนวยการการทำงานโดยนำเครื่องจักรและรถยก จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้ เคียง พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ กำลังทหาร จากกองพันทหารม้าที่ 3 อส. อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำ บริเวณสะพานท่าสินค้า ซึ่งผักตบชวาที่ขุดลอกดังกล่าว จะนำไปกองรวมกันไว้ที่บริเวณท่าน้ำหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนมาขอรับไปทำประโยชน์หรือทำปุ๋ย ขณะเดียวกัน ก็ได้ล้างถนนทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาโดยสะดวก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์