A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมเกิดเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าขยะ
 
   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมของจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน และมีองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมเกิดเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และพัฒนาสู่การเป็นข้อตกลงร่วมหรือข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีภาคประชาสังคมและภาคชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าขยะ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง

   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2563ถึง 18 ธันวาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์และประสบประการณ์การบริหารงาน ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ส.และหน่วยงานภาคี ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสวดมนต์ประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคล พุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
 
   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ศาลาวัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี พระครูวรจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยบทสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ตั้งมั่นในคุณงามความดี ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต ก็จะสามารถดำรงชีวิตบนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริลงพื้นที่จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้งานพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์
 
มูลนิธิปิดทองหลังพระ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ได้จัดทำโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบ ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี ขอนแก่น น่าน อุทัยธานี เพชรบุรี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งในวันนี้ เป็นการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้งานพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ การกระจายน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทน การใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง หลังมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ปลาปอดชนิดใหม่ของโลก "เฟอร์กาโนเซอราโตดัส แอนเคมเป” อายุกว่า 150 ล้านปี
 
    นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการสำรวจขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ ณ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากที่ทีมนักวิจัยจาก พิพิธภัณฑ์สิรินธร สำนักงานทรัพยากรเขต 2 กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขุดค้นพบซากดึกดําบรรพ์ปลาปอดชนิดใหม่ของโลก "เฟอร์กาโนเซอราโตดัส แอนเคมเป” อายุกว่า 150 ล้านปี (Ferganoceratodus annekempae) ซึ่งชื่อชนิดตั้งเป็นเกียรติให้กับ ดร.แอน เคมป์) ผู้เชี่ยวชาญปลาปอดของโลก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นราชสักการะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) หน่วยงานภาครัฐ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563 โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ภาครัฐ ภาคเอกชน หารือร่วมกัน พร้อมขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
    ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2563 ที่มีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยมีนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งถึงทิศทางของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้จากการขับเคลื่อนร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล