A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
   วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี ในหัวข้อ "พื้นที่ปลอดภัยและไร้ความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว” และงานวันสตรีสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดทำข้อเสนอสมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัว ประจำปี 2562 เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนเข้าสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องกว่า 160 คน เข้าร่วมประชุม 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณลำน้ำปาว ชุมชนกุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำปาว" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีส่วนราชการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณลำน้ำปาว กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย คืนความสะอาดเรียบร้อยให้พื้นที่สาธารณะ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด (Kick Off) โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมอบวัคซีน วัสดุ อุปกรณ์ให้กับผู้แทนอาสาปศุสัตว์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่และเยี่ยมชมจุดบริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข แมว ซึ่งมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโดยร่วมเดินรณรงค์เริ่มจากจุดเริ่มต้นสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า ไปตามถนนสายสำคัญเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือน ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองสู่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนปัจจุบัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับกำหนดการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดนิทรรศการ และการรับบริจาคโลหิตด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 11.23 น. ที่บริเวณลานคอนกรีตหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอัญเชิญครุฑลงจากอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) มาประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เคยปฏิบัติราชการบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)ร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการอัญเชิญครุฑลงจากอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปราศจากปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd