A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

       วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูลจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในครั้งนี้มีเป้าหมายขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กองสะสมปนเปื้อนในบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน 100 ตัน สำหรับการขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์จากบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนิน รวม 3 ครั้ง ครั้งแรก จำนวน 50 ตัน ครั้งที่ 2 จำนวน 150 ตัน และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จำนวน 100 ตัน รวมจำนวน 300 ตัน แต่ขยะก็ยังตกค้างอีกจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีพระสุนทร ธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาพระองค์ทรงพระเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ที่อยู่อาศัย)แก่เกษตรกรจำนวน 10 แปลง กิจกรรมการมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลหนองใหญ่ กิจกรรมการให้บริการคลินิกต่างๆ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม คลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง คลินิกบริหารศัตรูพืช และคลิกนิกจักรกลเกษตร กิจกรรมการจัดจำหน่ายผลิตทางการเกษตรกร เช่น มะม่วง และพืชผักปลอดสารพิษตามโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต รวมทั้งสินค้า OTOP เป็นต้น โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่และใกล้เคียงของอำเภอหนองกุงศรีไปใช้บริการจำนวนมากกว่า 300 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมการความพร้อมในพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะเดินทางไปยังวัดกลางพระอารามหลวง เพื่อติดตามการจัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนปรึกษาหาหรือเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

          วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ พร้อมด้วยนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และแพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวขอบคุณและสรุปยอดรับบริจาค โครงการจัดหารายได้เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน แต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้เพียงพอกับการให้บริการ โดยจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น รับบริจาค ในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ในเขต 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 473 กิโลเมตร และกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ผลิตอ้อยอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีศักยภาพของประเทศ โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 350,000 – 4000,000 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 11,080 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าการจำหน่ายเฉลี่ย 4,165 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยในปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ใช้แรงงานคนในการตัด จึงทำให้มีการเผาอ้อย เพื่อความสะดวกของแรงงานในการเข้าไปตัด ซึ่งในการเผาอ้อยในที่โล่งแจ้งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Double Cab ให้แก่ นายสวาท โคตะหา ที่อยู่ เลขที่ 39 หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 3 รางวัล ให้แก่นางสาวนริศรา ศรีแก้วน้ำใสย์ ที่อยู่ เลขที่ 45 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น , นางสาวอรัญญา พาพุทธา ที่อยู่เลขที่ 65 หมูที่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางแพงมา เนตรวงศ์ ที่อยู่เลขที่ 13 หมู่ที่ 9 ตำบลโนนนาจารย์ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ การออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 239 รางวัล มีผู้มาแสดงตนขอรับรางวัลแล้วจำนวน 97 รางวัล ยังคงเหลือรางวัลที่ไม่มีผู้มาแสดงตนขอรับรางวัลมากถึง 142 รางวัล เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอให้ผู้โชคดีมาแสดงตนขอรับรางวัลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นี้ ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 4301 0245

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd