ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ Kalasin Happiness Model


   วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ Kalasin Happiness Model พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยมและมอบเก้าอี้ตัดผมให้แก่นางทองเลื่อน แก้วสิริ อายุ 63 ปี บ้านคำแคน หมู่ที่ 7 ตำบลนาตาล เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนและเยี่ยมเยือนบ้านนายสมบูรณ์ มาตรแก้ว ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วเสร็จ และมอบถุงยังชีพให้กับ นางบุญมี จันทร์ดวง บ้านเลขที่ 115 บ้านคำแคน ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงการฝึกอาชีพให้กับนักโทษเด็ดขาด

20180309 01 04

      วันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมชดาวิว โรงแรมชดาวิว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการฝึกอาชีพให้กับนักโทษเด็ดขาดและการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ระหว่างนายพชรวิเชียร สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กับ บัณฑิตย์ ปิตานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และนางนันทิยา แสงโสภาพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เพื่อให้การดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพให้กับนักโทษเด็ดขาดและการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์มีความรู้ มีทักษะอาชีพด้านช่างเคาะพ่นสี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักโทษเด็ดขาดในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน สร้างการยอมรับให้กับผู้ประกอบการและสังคมภายนอก ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมในการแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมภายนอกอย่างปกติสุข

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

logo c

         จังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด pdf)

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์จัดการแข่งขันการทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง มหัศจรรย์แห่งเมืองน้ำดำ

20180307 01 02

   วันนี้ 7 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในเปิดการแข่งขันทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง มหัศจรรย์แห่งเมืองน้ำดำ จัดขึ้นโดยคณะผู้บริหาร การคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปีเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้าวเหนียวเขาวง จากแหล่งผลิตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านที่ทำจากข้าวเหนียวและสร้างสรรค์ขนม ประยุกต์ร่วมสมัยที่ทำจากข้าวเหนียว รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มี คุณภาพ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของประชาชนในจังหวัด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ "Kalasin happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

20180308 01 01

Picture1

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ "Kalasin happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ แผนปฏิบัติการ การดำเนินโครงการ Kalasin happiness Model  การยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน การยกระดับรายได้ภาคการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงาน การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม การอำนวยความยุติธรรมลดความเลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย การดำเนินงานด้านยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ยากจน โดยพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจน และจะได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ แผนงานให้ครอบคลุมต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561

20180307 02 01

    ผลการออกรางวัลสลากกาชาดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 0-4301-0245 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในวัน เวลา ราชการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดตลาดนัดสีเขียวอำเภอหนองกุงศรีเพิ่มรายได้เกษตรกรตามนโยบายรัฐ

20180306 02 03
     วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดตลาดนัดสีเขียวหรือGreen Market ที่อำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ กล่าวว่าโครงการตลาดนัดสีเขียวเป็นนบายหนึ่งของรัฐบาลที่มีความต้องการเพิ่ม รายได้แก่ประชาชนในด้านการเกษตรซึ่งเกษตรกรเองก็ต้องหาวิธีดำเนินการให้เกิด ความยั่งยืนสิ่งที่จะยั่งยืนได้ก็ต้องมรการรวมกลุ่มกันผลิตปลูกพืชหลายๆ อย่างที่ตลาดต้องการและสามารถขายได้ตลอดทุกฤดูกาลทางสาธารณสุขต้องตรวจ คุณภาพพืชผักทุกชนิดก่อนที่จะนำไปขายให้ถี่ขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจใน ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยทางกลุ่มต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ น้ำยาตรวจหาสารเคมีเองจึงจะยั่งยืนเพราะเงินสามารถหมุนเวียนได้ถ้าอาศัยงบ ประมาณทางราชการอย่างเดียวคงเป็นไปได้ยาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์