กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนภูมิภาค)

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงขั้นตอนพิธีสงฆ์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปถ่ายทอดเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนพิธีการที่กำหนดไว้ โดยเรียบร้อยและสมพระเกียรติต่อไป

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

สมาชิก สนช.ติดตามปัญหาที่ดินบึงอร่ามเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนากีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

       

     วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุม อบต.ยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้ติดตามปัญหาการขอใช้พื้นที่บ้านดอนปอแดง บึงอร่าม อำเภอยางตลาด ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนากีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เฉลิมพระเกียรติเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งกิจกรรมกีฬาและนันทนาการควบคู่กับการส่งเสริมกีฬาเชิงท่องเที่ยวของ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุที่กรมชลประทานครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อน จำนวน 639 ไร่ โดยมีนายรณชิต พุทธลา นายอำเภอยางตลาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ประชาชนกว่า 300 คน ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

สภ.เมืองกาฬสินธุ์อบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจในส่วนงานจราจร

      เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนงานจราจร จำนวน 158 คน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่จะเดินทาง มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

สมาชิกคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่หนองเลิงเปือยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ

       วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.20 น. พลเอก ดนัย มีชูเวท พร้อมคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ และพบปะประชาชน ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยนายอำเภอร่องคำ นายอำเภอกมลาไชย หัวหน้างานโครงการหนองเลิงเปือยสถาบันปิดทองหลังพระ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนในพื้นที่บริเวณได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล พร้อมรายงานสภาพปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัญหาด้านการคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อล้นจากลำชีทำให้น้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร ขยายเขตชลประทาน เป็นต้น ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับประเด็นปัญหาทั้งหมดไว้พิจารณาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป    

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

สนช.ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รับปากผลักดันโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด

        วันที่ 8 ตุลาคม 2560 พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปพบปะประชาชน รับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาอุปสรรค ความต้องการ การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวสหัสขันธ์ไดโนโรด ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ นายอำเภอหนองกุงศรี ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสหัสขันธ์ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งปัญหาที่ทางอำเภอสหัสขันธ์เสนอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบ ได้แก่ปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สิรินธร ทำให้ประชาชนไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึงแม้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่วนความต้องการนั้นชาวอำเภอสหัสขันธ์ต้องการให้มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ที่แหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี เพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์และของอำเภอสหัสขันธ์ ที่มีอยู่จำนวนมาก และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด กาฬสินธุ์

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์