จังหวัดกาฬสินธุ์มอบบ้านตามโครงการ "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" แก่ราษฎรตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ให้แก่ นายเม้ง บุญมีสี ราษฎรผู้ยากไร้บ้านช้างอียอ ม.5 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์  โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตำบลหลุบร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุขอำเภอ ชุดปฏิบัติการประจำตำบลโพนทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายวสาร เกียรติดำรงค์ ราษฎร ม.4 ต.โพนทอง และนายสุดตา กรองสี ราษฎร ม.6 ต.โพนทอง ซึ่งสองรายเป็นผู้พิการและสูงอายุ ทั้งนี้ได้ให้ชุดปฎิบัติการประจำตำบลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย และช่วยเหลือประสาน เจรจาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินที่หลุดจำนอง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ โรงเรียน สถานศึกษา การจัดแสดงอาวุธ ยุทธภัณฑ์จากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์และตำรวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น การมอบทุนการศึกษา การแจกขนม ของขวัญ และอื่นๆอีกมากมาย โดยมีผู้ปกครองพาบุตร หลาน และเยาวขนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ Kick off โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ Kalasin Happiness Model

 

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin Happiness Model)  "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อถ่ายทอดนโยบาย รวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หลังจากที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และราษฎรที่มีฐานะยากจน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวในเขตพื้นที่อำเภอดอนจานจำนวน 500 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนจาน โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอดอนจาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ สัมมนาการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนา SME สู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

วันนี้ (11 ม.ค. 61) ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ในเรื่องแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่ใช้สินเชื่อและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในระดับจังหวัดให้มีขีดความ สามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

      วันที่ 6 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ได้เดินทางไปดูพื้นที่ บึงอร่าม ที่อำเภอยางตลาด ซึ่งอำเภอยางตลาดเสนอให้พิจารณาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านจัดการท่อง เที่ยว โดยบึงอร่าม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนปอแดง ตำบลยางตลาด มีพื้นที่รวม 2,263 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุ ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ 722 ไร่ เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม จัดเป็นสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 113 ไร่ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดใช้พื้นที่ 47 ไร่ เป็นบริเวณสำนักงาน อย่างไรก็ตามเมื่อรวมพื้นที่ที่จะใช้พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว บริเวณบึงอร่ามจะมีพื้นที่ที่ใช้ได้ ประมาณ 200ไร่ โดยอำเภอยางตลาดเสนอว่า บริเวณบึงอร่ามสามารถใช้พัฒนาเป็นคลังและเป็นศูนย์ กระจายสินค้าไปยังจังหวัดข้างเคียงได้สะดวกและยังสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การ กีฬาได้ โดยปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ โอท็อปของอำเภอยางตลาดอยู่แล้ว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์