จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

   วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุม กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ เน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากร ของ กศน.ระดับวิชาการ ที่ปฏิบัติหน้ที่เป็นผู้ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และนักศึกษา กศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูลหรือพนักงานแจงนับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

พิธีมอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า ราษฎรตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่ครอบครัวนายเคน ดอนกระจ่าง ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ครอบ ครัวนายเคน และติดตาม วางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามผลการดำเนินการโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล

   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การตรวจติดตามแผนการผลิต การตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2560/61 ติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

พิธีมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิ ร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่เยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีด้อยโอกาส มีความประพฤติดี

    วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิ ร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา อบรม ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มูลนิธิฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีด้อยโอกาส มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเรียนจนหลักสูตรทางการศึกษา จำนวน 19 ทุน เป็นจำนวนเงิน 92,000 บาท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขุดลอกร่องระบายน้ำ

    วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.09 น. นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท พร้อมด้วยนายอนันต์ เอกคำพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุงเก่า พ.ต.ท.ชำนาญ โชติประดิษฐ์ รอง ผกก.ป. นายวราวุฒิ ตุราพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ นายจารึก ตันเจริญ พัฒนาการอำเภอ นางสาวนิภาภัทร เวียงวลัย เกษตรอำเภอท่าคันโท และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 , 8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝนนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์