ประกาศเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

        ประกาศเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) จำนวน  ๑  อัตรา (กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจปัสสาวะหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหาสารเสพติด

 
   วันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ และผู้กำกับการสถานีตำรวจในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรมการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 ได้นำปัสสาวะมาให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานสาธารสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตรวจหาสารเสพติด ตานโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผลการตรวจทั้งหมด 107 คนไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด

จ.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามโครงการ Kalasin Happiness Model

       

           วันที่ 24 เมษายน 2561 ที่หอประชุมศูนย์ราชการังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ระดับอำเภอทั้ง 18 อำเภอ จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมการประชุม
โอกาสนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทาง "ประชารัฐ” ระหว่าง นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษา กับ นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานรัฐพิธีเนื่องใน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

           วันที่ 25 เมษายน 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนสถานศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้กำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

พิธีลงนามในสัญญาซื้อข้าว ผัก ผลไม้ และไข่จากกลุ่มเกษตรกร ระหว่างโรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี

     วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจการขอตราสัญลักษณ์ รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 โดยมี นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวต้อนรับ นายแพทย์วรวิทย์ เจริญพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามในสัญญาซื้อข้าวช่วยชาวนา ซื้อผัก ผลไม้ และไข่ช่วยเกษตรกร ระหว่างโรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และบูรณาการคณะกรรมการและคณะทำงานอาหารปลอดภัยจังหวัด สร้างและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารปลอดภัยจังหวัด เทศกาลอาหารปลอดภัย การท่องเที่ยว และภูมปัญญาวิถีถิ่นไทยอีสาน ระดับอำเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เส้นทางอาหารปลอดภัยจังหวัดเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ ร้านอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาวิธีถิ่นไทยอีสาน วัฒนธรรม ประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล

 

           วันที่ 22 เมษายน 2561 ที่หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล "การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ” ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นโดยได้กราบนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เจ้าของธรรมะเดลิเวอรี่ เป็นพระวิทยากร บรรยายธรรมเกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือการมีสติ สมาธิ ตั้งมั่นในการปฏิบัติดี แฝงไปด้วยข้อคิดและเสียงหัวเราะ โดยมีญาติธรรม ประชาชนที่มาแบบครอบครัว จำนวนมาก โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 11 เครื่องให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์, มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนต้นแบบทางวัฒนธรรม จำนวน 21 ทุน และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์