A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ชาวบ้านพุทธรักษา ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ดีใจมีน้ำใช้แล้ว หลังขาดแคลนมานานหลายปี โดยจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสร้างแท้งค์น้ำยักษ์ จนแล้วเสร็จทำให้ชาวบ้าน 4 หมู่บ้านกว่า 700 หลังคาเรือนได้รับประโยชน์

    (2 กย 2563) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสันติ จตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระนอน กำนันตำบลเขาพระนอน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของแทงค์น้ำยักษ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอยางตลาด ซึ่งสร้างอยู่ภายในบริเวณวัดป่าเขาพระนอน โดยเป็นการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแท้งค์น้ำยักษ์ ซึ่งออกแบบโดยกองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระนอน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์จัดการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ต่อแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565(ทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     วันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ต่อแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565(ทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้แทนจากส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้แทนภาคประชาชน เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์เกิดความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป   

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

   วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ห้องโปงลาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ รับฟังปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้รับจ้างโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ร่วมประชุมดังกล่าว
    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ได้ขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างโครงการในการเพิ่มกำลังการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 50% จากเดิม ให้การก่อสร้างแล้วเสร็จเร็วขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

     วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยดำเนินการที่ใช้งบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดขึ้น สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ อีกทั้งหน่วยงานสามารถจัดตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษา เพื่อให้ทรัพย์สินทางราชการคงสภาพยาวนาน อันจะเกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชน ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล