A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

        วันที่ 8 ตุลาคม 2560 พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปพบปะประชาชน รับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาอุปสรรค ความต้องการ การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวสหัสขันธ์ไดโนโรด ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ นายอำเภอหนองกุงศรี ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสหัสขันธ์ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งปัญหาที่ทางอำเภอสหัสขันธ์เสนอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบ ได้แก่ปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สิรินธร ทำให้ประชาชนไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึงแม้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่วนความต้องการนั้นชาวอำเภอสหัสขันธ์ต้องการให้มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ที่แหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี เพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์และของอำเภอสหัสขันธ์ ที่มีอยู่จำนวนมาก และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด กาฬสินธุ์

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมประชุมเพื่อสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป สรุปประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับทราบ อาทิ ปัญหาด้านการเกษตร ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปัญหาการคมนาคมที่มีผลกระทบจากอุทกภัย ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ นอกจากนี้แล้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ยังได้เสนอ สนช. เพื่อขอรับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ การขอรับการสนับสนุนผลักดันบึงอร่ามให้เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตามบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

วันเสาร์ที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๙ น. นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีงานประเพณีทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาน เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์และใกล้เคียงเป็นจำนวนมากร่วมพิธี

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล


วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับมอบข้าวสารพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ให้กับอำเภอทุกอำเภอ

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดโนนศิลาเลิง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ซึ่งเป็นครั้งที่ ๓๕ และเป็นจังหวัดที่ ๖๙ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้รวบรวมปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ที่ทางจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่่งยืนต่อไป ทั้งนี้ คณะ สนช. ได้มอบถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ รวมจำนวน ๑,๕๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วย

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไกสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โครงการต่างๆ เพื่อประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาขนตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในระดับอำเภอทั้งจังหวัด กาฬสินธุ์

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล