A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานถนนสายเกษตรสู่ชุมชน เพื่อแสดงผลงานด้านการเกษตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน และการจำหน่ายสินค้าเกษตร
 
     (9 กย 63) งานถนนสายเกษตรสู่ชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน และมีส่วนราชการ เกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชนร่วมงานจำนวนมาก กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การจัดนิทรรศการที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรม องค์ความรู้ จากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ จากภาคราชการและภาคเอกชน ภายในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เช่น เครื่องสับท่อนมันสำปะหลัง การผลิตพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผลิตก้อนเห็ด เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว การทดสอบสูตรน้ำหมักที่เหมาะสมกับพืช การประยุกต์ใช้ DRONE เพื่อการเกษตร เป็นต้น กิจกรรมประกวดการจัดกระเช้าผัก "กินผักต้านโควิด-19” โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ อำเภอนามน รองชนะเลิศได้แก่ อำเภอสมเด็จ และอำเภอฆ้องชัย และกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้แนวทางการปฏิบัติงาน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. จะเป็นด่านหมู่บ้านชุมชมชนที่เข้มแข็งร่วมแก้ปัญหาสังคม และปัญหายาเสพติด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตามที่ร้องขอ
 
     วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่หอประชุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยมีชาวกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
 
    วันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกหญ้าแฝก และปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญพุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ในเทศกาลออกพรรษา พร้อมขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 -11 ตุลาคม 2563

    เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเอกรินทร์ ชูวิชัย ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2563 บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านดงน้อยวิทยา ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์
 
     นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9/2563 ที่โรงเรียนบ้านดงน้อยวิทยา ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันออกไปให้บริการแก่ประชาชน และนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ นำนักเรียน ผู้สูงอายุ และประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมรับการบริการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล