A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     

      เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนแก่คณะทำงาน เพื่อนำไปสู่การให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน จำนวน 448 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ 18 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 466 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้        

       
      วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้นที่ลานจอดรถสถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ร่วมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

  
       วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
          ตลอดระยะเวลา 15 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่น และเยาวชนให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาที่มีผลงานอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 จำนวน 2 ชมรม คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 221,617 คน คิดเป็น 93.5% มีชมรม TO BE NUMBER ONE รวม 2,390 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

  
      
       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณถนนภิรมย์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนสายบุญ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ , นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร ก่อนไปทำงาน ก่อนไปโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีพระครูปริยัติพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต ในครั้งนี้
  
       เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ นายอำเภอร่องคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

  
       วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ เต็กก่า จีสิ่งเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ซึ่งประกอบด้วย สมุดดินสอ และไม้บรรทัด ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ เต็กก่า จีสิ่งเกาะ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู จากโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 58 แห่ง เพื่อให้แต่ละโรงเรียนนำไปมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 และเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

  
       วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบผ้าห่มกันหนาว และเสื้อกันหนาวจากเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ตามโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจต้านภัยหนาว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในวันแรกของการเปิดโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจต้านภัยหนาว มีผู้ร่วมบริจาคผ้าห่มกันหนาวและเสื้อกันหนาวจำนวนมาก