A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมประชุมเพื่อสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป สรุปประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับทราบ อาทิ ปัญหาด้านการเกษตร ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปัญหาการคมนาคมที่มีผลกระทบจากอุทกภัย ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ นอกจากนี้แล้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ยังได้เสนอ สนช. เพื่อขอรับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ การขอรับการสนับสนุนผลักดันบึงอร่ามให้เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตามบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดโนนศิลาเลิง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ซึ่งเป็นครั้งที่ ๓๕ และเป็นจังหวัดที่ ๖๙ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้รวบรวมปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ที่ทางจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่่งยืนต่อไป ทั้งนี้ คณะ สนช. ได้มอบถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ รวมจำนวน ๑,๕๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วย

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไกสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โครงการต่างๆ เพื่อประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาขนตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในระดับอำเภอทั้งจังหวัด กาฬสินธุ์

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

วันเสาร์ที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๙ น. นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีงานประเพณีทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาน เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์และใกล้เคียงเป็นจำนวนมากร่วมพิธี

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล


วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับมอบข้าวสารพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ให้กับอำเภอทุกอำเภอ

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชาวกาฬสินธุ์ต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ คนใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)