รองนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happines Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ ส่วนราชการที่ได้ดำเนินการ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ราษฎรที่ประสบปัญหาและได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองนายกรัฐมนตรีมอบทุนการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน โดย เทสโก้ โลตัส เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้อยโอกาส

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการมอบทุนการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน และมอบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย และโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับเทสโก้ โลตัส มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้อยโอกาสให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมแสดงเจตนารมย์สนับสนุนงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการเทสโก้ โลตัส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี สำหรับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นโครงการสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2559 หน่วยงานราชการและบริษัทต่างๆ รวมถึง “เทสโก้ โลตัส” ที่ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำบลที่มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ประชุมครูผู้แทนโรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ หรือ Zero Waste School

    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ โรงเรียนปลอดขยะ หรือ Zero Waste School โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2562 จำนวน 60 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 2 และ 3 จำนวน 33 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 27 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happines Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการดำเนินงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน ได้ให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายไปแล้ว 3,292 ครัวเรือน การยกระดับรายได้และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของภูมิภาค ภายใต้แบรนด์ Kalasin Green Market ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและสินค้า OTOP ด้วยการยกระดับคุณภาพการผลิตด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์, ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม โดยการปรับภาพลักษณ์และสร้างภาพจำของจังหวัดใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative Kalasin, การพัฒนาภาคการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมการเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย โดยการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด ซึ่งผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 สามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัด 4,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากเป้าหมายร้อยละ 7 จากแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happines Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในปี 2562 นี้ยังคงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านโครงการต่างๆ ในการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

   วันที่ 07 กพ. 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กลุ่มพลังมวนชน คณะกรรมการชุมชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อก่อเกิดรายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์