A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

คณะกรรมการชลประทานมีมติให้เขื่อนลำปาวปล่อยน้ำปลูกข้าวนาปี 1 กรกฎาคม 2563

(วันที่ 17 มิ.ย. 2563) ที่ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการชลประทาน หรือ JMC เพื่อรับทรายรายงานผลการส่งน้ำในฤดูแล้ง ปัญหาการส่งน้ำ สถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว แผนการส่งน้ำปลูกข้าวนาปี และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่รับน้ำเขื่อนลำปาว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำปาว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 มีนักศึกษากว่า 800 คน จาก 7 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน พอใจที่เห็นความสำเร็จเกิดขึ้น เตรียมขยายผลทั่วประเทศ
 
   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา ในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง มีนักศึกษากว่า 800 คน จาก 7 สถาบัน ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน จำนวน 83 โครงการ ใน 15 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิรพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับและรายงานความสำเร็จของโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ติวเข้มผู้นำ แกนนำ และนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลหลุบ และตำบลนามน สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านตำบลมั่นคง
 
    นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พื้นที่หมู่บ้านตำบลมั่นคง ซึ่ง ปปส.ภาค 4 ร่วมกับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่วัดสว่างอัมพวัน บ้านหลุบ ตำบลหลุบ อำเภอเมือง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้นำ แกนนำ และนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลนามน อำเภอนามน และพื้นที่ตำบลหลุบ อำเภอเมือง รวมทั้งสิ้น 80 คน มีองค์ความรู้ มีความสามารถ แนวคิด วิธีการ และเข้าใจเทคนิคการพูดเสียงตามสาย หอกระจายข่าว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ อบรมวิศวกรทางสังคม เสริม ซ่อมสร้าง สังคมเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

   (16 มิ.ย. 2563)ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (วัดใต้โพธิ์ค้ำ) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดอบรม การขยายผลและสร้างเครือข่ายวิศวกรทางสังคม ระดับอำเภอ ตามโครงการวิศวกรทางสังคม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ ก็เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน กับการเป็นจิตอาสาพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะสังคมเด็ก เยาวชน สังคมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเสริม ซ่อม สร้าง ให้สังคมดีขึ้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
 
 วันที่ 18 มิ.ย. 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากส่วนราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลาง และข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ติวเข้ม ชรบ.ชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

   วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.รุ่นที่ 1 หลักสูตรป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น ชรบ.จาก 8 อำเภอ จำนวน 100 คน โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย การปิดล้อมตรวจค้น การใช้อาวุธและยิงปืนด้วยกระสุนจริง การควบคุมฝูงชน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า ท่าประกอบอาวุธ และภาควิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยใช้เวลาฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับเครือข่าย ชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ( World Blood Donor Day ) ประจำปี 2563
    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายวาทิช ผ่านสำแดง ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตกาฬสินธุ์ นางสมคิด สุทธิพรม ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ประชนชน นักเรียน ร่วมกันบริจาคโลหิต ที่ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์หารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลังมีประชาชนมาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม เกี่ยวการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล ร่วมร้อยดวงใจสู่ชมรมนายทหารนอกประจำการ โดยให้ชะลอหรือยกเลิกการจัดเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19

   ที่ห้องดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ท.วีระพงษ์ โคตะนิวงษ์ พ.ต.เกียรติศักดิ์ ไชยคำมิ่ง ผู้แทนจาก กอ.รมน. จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกับประธานชมรมนายทหารนอกประจำการ รุ่นที่ 9/19 สมาชิกชมรมฯ กรณีมีประชาชนจากตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด ตำบลลำพาน อำเภอเมือง มาร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่ามีบุคคลอ้างว่าเป็นทหารมาจำหน่ายบัตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ชื่อโครงการร่วมร้อยดวงใจสู่ชุมรมนายทหารนอกประจำการ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ในราคา 1,000 บาท บอกจะนำเงินไปช่วยเหลือทหารพิการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...