A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายเรื่องการลดความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนาระบบบริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยใช้กลไกร้านยาชุมชนอบอุ่น: ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ” ในผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถรับยาได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันใกล้บ้าน ในการนี้ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ ”โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์” โดยมีนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

    ขอเชิญร่วมการประกวดภาพถ่าย "ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล" ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลกว่า 166,00 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 043 - 815806 https://www.m-culture.go.th/kalasin/main.php?filename=index

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแดนสามัคคี. ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง , โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ , โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยและศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

    วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งด้านการเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ด้านดาราศาสตร์ทีทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้านการศาสนา และนานัปการเพื่อประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

   วันที่ 23 กันยายน 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน หมู่บ้าน ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือ (โฮมสเตย์) ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ที่โรงแรมชาร์-ลอง บูทริค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีความโดเด่น ด้านวิถีวัฒนธรรมและมีความพร้อมในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน 10 แห่ง เข้ารับการอบรมรวม 200 คน เนื้อหาการอบรมจะเน้นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน การค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน การจัดทำแผนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร การพัฒนาต่อยอดบริการทางวัฒนธรรม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือ (โฮมสเตย์) จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

   วันที่ 17 กันยายน 2562  14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยัง อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี เฝ้า ฯ รับเสด็จ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รวมจำนวน 2,439 คน

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 16,000.-บาท ,มอบทุนการศึกษาให้แก่บัตรอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล-มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการส่งเสริมการศึกษา จำนวน 16 ทุน และมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษ จำนวน 5 คน ๆ ละ 30,000.-บาท เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

    นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำ ส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ ส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

More Articles ...