ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2715/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562   (07 พ.ค. 2562)
(การมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

พิมพ์ อีเมล

ขอเชิญเข้าประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ขอเชิญเข้าประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส0017.3/ว 2194 ลว 25 เมษายน 2562)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2715/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562  

พิมพ์ อีเมล

ขอเชิญประชุม หารือและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ​ฯ​สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร กส​ 00 17.3/ว1961

ดาวน์โหลดเอกสาร กส​ 00 17.3/ว1964

แบบฟอร์มการขอข้อมูลในพื้นที่เสด็จพระราชดำเนิน

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...