เอกสารประกอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin Happiness Model) วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

1.สไลด์นำเสนอโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. "กาฬสินธุ์โมเดล" จากการตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ของนายกรัฐมนตรี

3. กรอบแนวคิด "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Kalasin Happiness Model)"

 

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...