(ร่าง) ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2562

(ร่าง) ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2562
 

พิมพ์ อีเมล

การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค

การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค (ที่ กส 0017.3/ว 2337 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562)

พิมพ์ อีเมล

การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัด


การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัด

พิมพ์ อีเมล

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2715/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562   (07 พ.ค. 2562)
(การมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

พิมพ์ อีเมล

ขอเชิญเข้าประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ขอเชิญเข้าประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส0017.3/ว 2194 ลว 25 เมษายน 2562)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2715/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562  

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...