การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (แจ้งอำเภอ)

ดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กส 0017.3_ว 4028

พิมพ์ อีเมล

สรุปผลการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference system)

สรุปผลการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference system) 

พิมพ์ อีเมล

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์

หนังสือ ที่ กส 0017.3_ว 3434 ลว 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...