A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

 

  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งย้ายที่อยู่เป็นการชั่วคราว ไปที่ อาคารเลขที่ 450/56 บ้านเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เยื้องสนามกีฬากลาง ตรงข้าม สำนักงาน กสท.โทรคมนาคม (CAT)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติภารกิจ สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนิน งานยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้าง ยาเสพติด เพื่อให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอนามน อำเภอดอนจาน อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ และอำเภอฆ้องชัย ได้รับทราบ มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลให้หมดสิ้นไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ระเบียบการทดสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีสิทธิเข้าสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ( กดเพื่อดาวน์โหลด )

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...