เอกสารหนังสือเชิญประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)

เอกสารหนังสือเชิญประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)

พิมพ์ อีเมล

คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4511/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 

พิมพ์ อีเมล