วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ถิ่นภูมิปัญญาวิถีไทยอีสาน น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน และสังคมที่มีความมั่นคงปลอดภัย (ร่าง ปี 61 - 64 ทบทวบ 62)

พันธกิจ :
     1) ผลักดันให้จังหวัด กาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS
     2) เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา) โดยเน้นกระบวนการผลิต การแปรรูป และการส่งออก เพื่อเพิ่มมูลค่า
     3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
     4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข
    
5) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
     6) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี


เป้าประสงค์รวม :
     1) ผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
     2) รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น
     3) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
     4) เงินลงทุนของภาคการค้าการลงทุนในจังหวัดเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ (การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน


วิสัยทัศน์ : กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยว และลงทุน

พันธกิจ :
    1) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS
    2) เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา) โดยเน้นกระบวนการผลิต การแปรรูป และการส่งออก เพื่อเพิ่มมูลค่า
    3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
    4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง “สุข สวย รวย ดี”
    5) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    6) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าประสงค์รวม :
     1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
     2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อยร้อยละ 90 ของจำนวนตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี   


 

พิมพ์ อีเมล