จังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่ประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จเลียบพระนคร

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยแถว ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 500 คน เจ้าหน้าที่อีก 30 คน ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีกำหนดเดินทางในคืนนี้  ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเตรียมรถบัส อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทาง จำนวน 10 คัน มีการตรวจร่างกาย ตรวจแอลกอฮอล์และหาสารเสพติด พนักงานขับรถทุกคัน อีกทั้งยังมีรถนำขบวนเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอต่าง ๆ เพื่อบริการและประสานงานให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ญาติผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าภาพกองอุปสมบทเข้าร่วมพิธี โดยผู้ที่บรรพชาอุปสมบทครั้งนี้จะไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตามหลักสูตรที่มหาเถรสมาคมกำหนด ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 ที่วัดป่าชัยมงคล ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะเวลา 15 วัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค

การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค (ที่ กส 0017.3/ว 2337 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562)

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เตรียมความพร้อม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 600 คนร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณวัดกลาง พระอารามหลวง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัด


การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัด

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์