A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

            วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะประธานคณะทำงาน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวโครงการ "ปั้นดาว” และเยี่ยมชมกิจการในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่แรก โดยคาดว่าในปี 2561 จะมีจังหวัดเข้าโครบการนี้ไม่น้อยกว่า 10 จังหวัด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล


         วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่วัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ” ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นทุกวันพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ำ แรม 15 ค่ำ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ พร้อมนี้นางพัทธ์วิรา สุวรรณ ได้ถวายจตุปัจจัยที่ข้าราชการ ประชาชน ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า แด่พระราชศีลโสภิต หลวงปู่หนูอินทร์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180309 01 04

      วันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมชดาวิว โรงแรมชดาวิว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการฝึกอาชีพให้กับนักโทษเด็ดขาดและการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ระหว่างนายพชรวิเชียร สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กับ บัณฑิตย์ ปิตานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และนางนันทิยา แสงโสภาพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เพื่อให้การดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพให้กับนักโทษเด็ดขาดและการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์มีความรู้ มีทักษะอาชีพด้านช่างเคาะพ่นสี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักโทษเด็ดขาดในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน สร้างการยอมรับให้กับผู้ประกอบการและสังคมภายนอก ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมในการแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมภายนอกอย่างปกติสุข

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

logo c

         จังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด pdf)

พิมพ์ อีเมล


   วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ Kalasin Happiness Model พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยมและมอบเก้าอี้ตัดผมให้แก่นางทองเลื่อน แก้วสิริ อายุ 63 ปี บ้านคำแคน หมู่ที่ 7 ตำบลนาตาล เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนและเยี่ยมเยือนบ้านนายสมบูรณ์ มาตรแก้ว ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วเสร็จ และมอบถุงยังชีพให้กับ นางบุญมี จันทร์ดวง บ้านเลขที่ 115 บ้านคำแคน ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180308 01 01

Picture1

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ "Kalasin happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ แผนปฏิบัติการ การดำเนินโครงการ Kalasin happiness Model  การยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน การยกระดับรายได้ภาคการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงาน การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม การอำนวยความยุติธรรมลดความเลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย การดำเนินงานด้านยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ยากจน โดยพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจน และจะได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ แผนงานให้ครอบคลุมต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180307 02 01

    ผลการออกรางวัลสลากกาชาดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 0-4301-0245 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในวัน เวลา ราชการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)