A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการมอบทุนการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน และมอบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย และโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับเทสโก้ โลตัส มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้อยโอกาสให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมแสดงเจตนารมย์สนับสนุนงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการเทสโก้ โลตัส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี สำหรับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นโครงการสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2559 หน่วยงานราชการและบริษัทต่างๆ รวมถึง “เทสโก้ โลตัส” ที่ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำบลที่มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 07 กพ. 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กลุ่มพลังมวนชน คณะกรรมการชุมชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อก่อเกิดรายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมม่วงขาว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า (MOU) ระหว่าง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเสริมอาหารในโรงเรียน (เลี้ยงไก่นอกคอก) โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ลงนามร่วมกับ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทกลุ่มเซนทรัล นางเมทินี นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจัดซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสดและบริหารการจัดซื้อ ห้างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ทำข้อตกลงเพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเสริมอาหารในโรงเรียนส่งไข่ไก่ที่เหลือจากการทำอาหารกลางวัน และการจำหน่ายในชุมชน ส่งขายกับห้างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นการเพิ่มรายได้ให้นักเรียนและโรงเรียนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้่การผลิตไข่ไก่นั้นต้องเป็นไข่ไก่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ทางห้างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ โรงเรียนปลอดขยะ หรือ Zero Waste School โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2562 จำนวน 60 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 2 และ 3 จำนวน 33 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 27 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามโครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง เขตละ 50 คน รวม 250 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนตำบลเหนือ แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ”ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมนี้ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ 7,649.-บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล