A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
    (วันที่ 25 มกราคม 2562) จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15-60 ปี สมัครกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. สมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส. , ธอส. หรือที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
    นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. คือ กองทุนการออมเพื่อบำนาญที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระได้มีการออมเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในวัยชรา เช่น เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ขับรถรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมสมัครสมาชิก กอช.

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งวันคนพิการสากลในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ "เสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.2570) ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Leave no one behind) โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 700 คน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ การอ่านสารวันคนพิการสากล การมอบโล่ เกียรติบัตรคนพิการต้นแบบ และหน่วยงานสนับสนุนด้านคนพิการ นิทรรศการแสดงผลงานคนพิการ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คนพิการและการแสดงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการออกหน่วยรณงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนจำนวนมากมาขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสนัข แมว แจกจ่ายยาบำรุงสัตว์ ยารักษาโรคสัตว์ และเอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคอันตรายหากใครเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย รักษาไม่หายแต่เราสามารถป้องกันได้ โดยการนำสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นที่เป็นพาหะนำโรคไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เทศบาล อบต.ทุกแห่ง หรือที่สถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยของตนเอง บุตรหลาน เพื่อนบ้าน และสร้างความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสมเกียรติ จอมทรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดสัมมนาโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 37 เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยมี นาย ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นของ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน จากจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ได้ร่วมกับ 6 องค์กร ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลปกครอง ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กรและให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ FM 93.00 MHz ถ่ายทอดเสียงการจัดงานครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 24 มกราคม 2562 นายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรั๙การที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่โรงเรียนท่าแสงวิทยายน บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 23 มกราคม 2562 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมครัวเรือน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในพื้นที่ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ 1 นางบู่ สำราญเนตร อายุ 70ปี บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 7 บ้านต้อน ตำบล เหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาต่อได้ อาศัยอยู่คนเดียว มีปัญหาด้านสุขภาพ มีปัญหาด้านการได้ยิน ได้รับเบี้ยคนพิการ เดือนละ 800 บาท และได้มีการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน นางบู่ สำราญเนตร ได้ประกอบอาชีพการทอผ้า ไว้จำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ตัวเองอีกทางหนึ่งด้วย ครัวเรือนที่ 2 นางผลจันทร์ สุดสมศรี อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ อาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบพันธุ์ปลา และมอบวัสดุสำหรับทอเสือกก เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ชุมชนได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจในการดำรงชีวิต และได้มอบผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภค ให้แก่ทั้งสองครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร, นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกบริการตรวจรักษาฟรี และบริการของส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร บ้านโนนสำราญ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล