A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
          วันที่ 31 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ การที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่เจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำ กว่า 10 คน ได้ตระหนักในปัญหายาเสพติด พร้อมขอความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมีเจ้าของสถานประกอบการ ลูกจ้าง และอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 270 คน เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  (31 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่มีผลสอบคะแนน O-NET สูง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียนและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตร ประกอบด้วย นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6 คน คณิตศาสตร์ 26 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 คน โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 10 อันดับแรกของจังหวัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 10 อันดับแรกของจังหวัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบธง สัญลักษณ์พร้อมใบประกาศให้แก่หมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดพร้อม เน้นย้ำ ให้มีความตระหนักในการรักษาการเป็นหมู่บ้านสีขาวต้นแบบ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ธงสัญลักษณ์ที่รับไปต้องนำมาคืน
     ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 8 ราย เป็นการให้ทุนปีต่อปี ในระดับประถมศึกษาทุนละ 3,000 บาท มัธยมศึกษา 4,000 บาท และระดับอาชีวศึกษา 8,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการมอบรถจักรยานแก่เด็กนักเรียน ตามโครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประจำปี 2562 โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการ คัดเลือกนักเรียนเรียนดี ฐานะยากจน ให้ได้รับรถจักรยานจำนวนทั้งสิ้น 155 คัน ครอบคลุมพื้นที่ 18 อำเภอ ขณะเดียวกันยังได้มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศให้แก่หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 18 หมู่บ้าน ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดทั้ง 18 อำเภอแล้วจำนวน 191,607 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเวทีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาในพื้นที่เสริมพลัง "พลเมืองคุณภาพ” เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การมีบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและจังหวัดให้เป็นรูปธรรม มีจิตอาสาต่อสาธารณะ ชุมชน
    ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดเวทีเวทีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาในพื้นที่เสริมพลัง "พลเมืองคุณภาพ” ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้สภาเด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การมีบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป ร่วมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชน โดยมีผู้แทนคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด พี่เลี้ยง (อปท.) และเจ้าหน้าที่ (พม) รวม 200 คน เข้าร่วม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรของหน่วยงาน และประชาชน ร่วมพิธีแสดงความอาลัย และลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
    โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัย ไว้ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนผู้ติดต่อราชการ ได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย ตั้งแต่วันนี้ 29 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ซึ่งประชาชนสามารถร่วมลงนามแสดงความอาลัยได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยแต่งกายชุดสุภาพสีดำหรือสีขาว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเขาวง ห้วยผึ้งและสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

     (28 พ.ค.62) วันนี้เวลา 09.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังวัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง ทรงตัดสาแหรกลูกนิมิต โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวัดวังคำ พร้อมเบิกตัวผู้ถวายเงิน สมทบทุนบำรุงวัดวังคำ จำนวน 8 ราย เบิกตัวผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน 61 ราย พระครูสังวรสมาธิวัตร (จรัญ ขันติปาโล) เจ้าอาวาสวัดวังคำ ถวายของที่ระลึก และทรงปลูกต้นกันเกรา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาอำเภอหนองกุงศรี นายอำเภอหนองกุงศรี มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 50 คน ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่บ้านนาสาร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ป้องกันและลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล