A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
    วันที่ (7 มิถุนายน 2562) ที่หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน สร้างกิจกรรมวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

      จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และศาสนิกชนสมานฉันท์ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
       วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายเยาวชนสมานฉันท์ และโครงการศาสนิกชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีเยาวชนศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม จากสถานศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 13 แห่ง จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานลดการใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานรับทราบและเข้าใจมาตรการประหยัดพลังงานและรายงานข้อมูลการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง
    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 63 หน่วยงาน และอำเภอทุกอำเภอรวม 18 อำเภอ ได้รับทราบและเข้าใจมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ และตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้นำภาคส่วนอื่นๆในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานทราบวิธีการรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th/ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   ที่หอเจ้าบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีบุญซำฮะ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน ศาลปู่แฮ่ ปู่หาญ ศาลปู่กุลาบุญโฮม และปู่บุญตากุดโง้ง ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับประชาชนทั้ง 36 ชุมชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ขจัดปัดเป่า สิ่งไม่ดีให้สะอาดหมดจด และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป อีกทั้งยังได้มีการกล่าวขอขมาในสิ่งที่กระทำการอันไม่ควร โดยมีผู้แทนจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นำผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   จังหวัดกาฬสินธุ์ นำนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าคุณธรรม สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมโครงการปฏิบัติธรรม และครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   (5 มิ.ย 62) ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรม และครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และนำหลักศีล 5 มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่น สังคมมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พิสูจน์ขั้นตอนการผลิตปลาร้า ยืนยันปลาร้ากาฬสินธุ์ มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และผ่านมาตรฐาน อย. พร้อม เตรียมจัดงานปลาร้าโลก ปลายปีนี้
   จากกรณีที่สื่อโซเชียลได้มีการแชร์รูปภาพและข้อความในลักษณะที่ว่าโรงงานปลาร้าเจ้าดัง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ทำด้วยขี้เลื่อย ไส้เดือน อึ่ง งู คางคก จนทำให้โรงงานผู้ผลิต ได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้จัดการโรงปลาร้า ได้ เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่แชร์ข้อความและภาพในเฟซบุ๊ค รวมถึงโลกโซเชียล ซึ่งเป็นข้อความอันเป็นเท็จ แล้วนั้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2562 โดยมีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 400 คน เข้าร่วมโครงการ มีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมมอบเงินกู้ยืมให้กับคนพิการและผู้ดูแลจำนวน 176 ราย เป็นเงิน 7,000,000 บาทมอบรถสามล้อโยกคนพิการจำนวน 12 คัน มอบเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน 25 ศูนย์ เป็นเงิน 815,600 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล