A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

คณะกรรมการชลประทานมีมติให้เขื่อนลำปาวปล่อยน้ำปลูกข้าวนาปี 1 กรกฎาคม 2563

(วันที่ 17 มิ.ย. 2563) ที่ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการชลประทาน หรือ JMC เพื่อรับทรายรายงานผลการส่งน้ำในฤดูแล้ง ปัญหาการส่งน้ำ สถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว แผนการส่งน้ำปลูกข้าวนาปี และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่รับน้ำเขื่อนลำปาว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำปาว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชาวกาฬสินธุ์กลับจากเยี่ยมญาติที่สหรัฐอเมริกาและทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางกลับประเทศไทย หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการกักกันตัว 14 วัน แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
(วันที่ 18 มิ.ย. 2563) นางสาวอังศุมาลี จำเริญสาร ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และนางสาวฐานิตา เรืองรัศมี ชาวอำเภอยางตลาด ที่เดินทางไปทำงานด้านสปา ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เดินทางกลับประเทศไทย หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว มีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมหนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยอาศัยพลัง "บวร” วัด ชุมชน โรงเรียน
 
   ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปที่วัดประสิทธิ์ไชยราม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 60 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563

#มาตรการผ่อนปรนระยะที่4

พิมพ์ อีเมล