A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

เปิดแล้ว งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมบ้านโพน ครั้งที่ 5

      วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพนฯ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยโท ธวัชชัย เหมวัง นายอำเภอคำม่วง นางณฐอร การถัก ปลัดเทศบาลโพน ร่วมกันเปิดงาน "มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมบ้านโพน (Amazing Phuthai) ครั้งที่ 5" โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่ต่างสวมใส่ชุดผู้ไทย และผ้าไหมแพรวา ร่วมงานอย่างสวยงาม โดยงานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนลำปาววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์จัดงานวันครู 2563

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ และสถานศึกษาเอกชนในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมจัดงานวันครู โดยมีแก่นสารสาระหรือตรีมของงานวันครู คือ โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย
      วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามซึ่งพิธีการสำคัญในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรของครูที่วัดใกล้บ้าน พิธีบูชาบูรพาจารย์ ถวายอาหารปิ่นโตเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป พิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา มอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาและมอบรางวัลครูดีเด่นประเภทต่างๆ ในด้านการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยคณะ ได้เข้ารับฟังรายงานผลความคืบหน้าโครงการและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ , ผลความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี , การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด , การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย , การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ ๑ และโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆที่นำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ และจะนำปัญหาที่พบไปเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำถวายพานพุ่มดอกไม้ ประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


    วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.45 น.ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านพระพุทธศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงเป็นพระบิดาแห่งอักษรไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ได้เดินทางไปที่บริเวณตลาดสดชุมชนนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และประชาชนชาวอำเภอ ร่องคำร่วมให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เครือข่าย Young Smart Farmer พบ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนำเสนอผลงานจากการลงมือปฏิบัติจริง ร่วมสร้างแบรนด์ให้ทันการตลาดยุคใหม่
 
    วันที่ 15 มกราคม 2563 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเครือข่าย Young Smart Farmer จากทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 275 ราย เข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอผลงานที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งมีเกษตรอำเภอ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา ส่งเสริมและพัฒนา ผลผลิต โดยเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน พืช ปศุสัตว์ ประมง และการแปรรูปอื่น ๆ เช่น บัวสวยงาม เลี้ยงไส้เดือน หญ้าอาหารสัตว์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล