ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรีมนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานระหว่างตำรวจประสานโรงเรียน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้สามารถขับเคลื่อน เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหากลับกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา เสพติด และให้เป็นไปตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 23 นาย จาก 23 สถานี สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) จำนวน 66 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่และงาน 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโคกไม้งาม ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่และงาน 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

พิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือโครงการ Kalasin Happiness Model

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จากการดำเนินโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน โดยมอบสิ่งของเครื่องมือสำหรับประกอบอาชีพ เช่น จักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรม รถเข็นเพื่อผู้พิการ รถซาเล้งพ่วงข้าง อุปกรณ์ขายลูกชิ้น เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือช่าง ตู้เชื่อมไฟฟ้า โคแม่พันธุ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มอบที่ดินทำกิน บ้านใหม่ บ่อบาดาล รวมถึงทุนการศึกษาแก่นักเรียน รวม 113 ทุน ซึ่งเกิดจากการบูรณาการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนกว่า 42 หน่วยงานในจังหวัด ในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ให้มีรายได้ที่มั่นคง แก่ครัวเรือนตามโครงการ Kalasin Happiness Model ต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์เปิดโครงการ Kalasin Green Market เพิ่มช่องทางการตลาด ยกระดับรายได้ของกลุ่มเกษตรกร

      วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้างแม็คโครสาขากาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด โครงการ Kalasin Green Market หนึ่งในโครงการแก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้กรอบแนวคิด Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีเป้าหมายยกระดับรายได้ของประชาชนด้วยการหาตลาดให้กลุ่มผู้ผลิตอาหาร ปลอดภัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเข้ามาขายให้กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งได้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากห้างแม็คโครฯ ทีจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรภายใต้ โครงการ Kalasin Green Market โดยในวันนี้ จังหวัดฯ ได้นำผลผลิตเด่น อาทิ ทุเรียน เงาะ จากอำเภอสามชัย มะม่วงน้ำดอกไม้จากอำเภอยางตลาด มะม่วงมหาชนกจากอำเภอหนองกุงศรี พืชผักปลอดสารพิษจากกลุ่มสหกรณ์เกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด เป็นต้น ทุเรียนที่จำหน่ายมีเพียง 100 ลูก เป็นที่สนใจจากผู้เข้ามาใช้บริการซื้อสินค้าในห้างแม็คโครฯ จำหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมการประมูลทุเรียน สามชัย คัดพิเศษ ที่ถือได้ว่าเป็นทุเรียน 5 ลูกแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ มียอดจากการประมูล สูงที่สุดถึง ลูกละ 20,000 บาท รวมรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น เป็นเงิน 49,800 บาท เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของจังหวัด กาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญๆ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เช่น โครงการไทยนิยมยั่งยืน การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณภัย การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปีการผลิตปี 2560/61 การกำจัดขยะมูลฝอย การกำจัดผักตบชวา การบำบัดน้ำเสียแม่น้ำลำคลองให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน เพื่อเตรียมรับปัญหาน้ำท่วม และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมตักบาตรตามโครงการถนนสายบุญ

    วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายเธียรชัย อัจฉริยะพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการถนนสายบุญ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยมี พระครูปริยัติพุทธิคุณ วัดใต้โพธิ์ค้ำ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์