A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงานแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน กลุ่มแม่บ้าน จากทุกตำบลของอำเภอกมลาไสย โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ ความเป็นมาของอำเภอกมลาไสย โดยครั้งนี้ กลุ่มแม่บ้านต่างก็ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ธุง ผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   (วันที่ 11 พ.ย. 2562) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งนี้ 101 คน ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ” อาทิเช่น การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ การพัฒนาทุนชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยประชารัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การแก้ปัญหาความยากจน และการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน และสอดรับกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ "กาฬสินธุ์มั่นคงด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่แปลงสวนยางพาราของนายวิริศักดิ์ ไชยหอม ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัด นายกฤษดา คำเมือง ผอ.กยท.จ.กาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จำนวน 110 ราย เนื้อที่ 855 ไร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,120 บาท โดยเงินทั้งหมดจะโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกรชาวสวนยางในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจากกรณีราคายางตกต่ำ และเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกยกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครอบรอบ 80 ปี เพื่อจัดหารายได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สำหรับกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอนครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทเส้นทาง คือ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการน้ำใจท้องถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์และเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีพ ยาสามัญประจำบ้าน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมทักษะ สาขา"การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่" หลักสูตรการฝึกจำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้งบประมาณของหน่วยงานทหารผ่านศึกเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล