A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 95 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 38,800 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และชาวอำเภอร่องคำเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ ให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รายนางสาวอรทัย โยธารส ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านกุดครอง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอนดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและข้าวของเครื่องใช้ ที่จำเป็นพื้นฐาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (โดยขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการจากส่วนราชการอื่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มอำเภอครั้งที่ 1 เพื่อวางจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักธุรกิจ และภาคประชาชน ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัยและอำเภอร่องคำ ซึ่งการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง โครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทของพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่งการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน ให้กับข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอห้วยเม็ก พร้อมเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มปลูกผักบ้านคำมะโฮ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 19 พ.ย.2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี ตามโครงการ we are Kalasin ฉับพลัน ทันที มีประสิทธิภาพ ระดับพื้นที่อำเภอ และเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ได้รับการประเมินและคุณสมบัติเป็น young smart farmer ปี 2562 จำนวน 6 ราย 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนจาน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในพื้นที่อำเภอดอนจาน โดยขอความร่วมมือ ประสานการทำงานเป็นทีมตามแบบ "We Are Kalasin" ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ตามเป้าหมายของจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกัน คือ มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล