ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำประชาชน ร่วมลอยกระทง ปี 2562 สืบสานประเพณี

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง พร้อมนำ ข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลอยกระทง สืบสานเอกลักษณ์ รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงดงาม โดยความร่วมมือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ซึ่งมีประชาชนทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เน้นการใช้กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การประกวดหนูน้อยนพมาศ การจัดสถานที่ด้วยอุโมงค์ไฟแสงสี พร้อมประดับตกแต่งด้วยธุงสวยงาม เป็นจุดสำหรับถ่ายภาพอีกด้วย 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่อำเภอกมลาไสย มอบนโยบาย วางแผนการทำงานต่อเนื่อง ตามแนวทาง we are kalasin

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงานแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน กลุ่มแม่บ้าน จากทุกตำบลของอำเภอกมลาไสย โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ ความเป็นมาของอำเภอกมลาไสย โดยครั้งนี้ กลุ่มแม่บ้านต่างก็ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ธุง ผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครอบรอบ 80 ปี เพื่อจัดหารายได้สร้างอาคารเอนกประสงค์

  วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกยกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครอบรอบ 80 ปี เพื่อจัดหารายได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สำหรับกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอนครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทเส้นทาง คือ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โครงการน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการน้ำใจท้องถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์และเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีพ ยาสามัญประจำบ้าน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

   (วันที่ 11 พ.ย. 2562) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งนี้ 101 คน ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ” อาทิเช่น การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ การพัฒนาทุนชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยประชารัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การแก้ปัญหาความยากจน และการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน และสอดรับกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ "กาฬสินธุ์มั่นคงด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 12,000 ราย

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่แปลงสวนยางพาราของนายวิริศักดิ์ ไชยหอม ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัด นายกฤษดา คำเมือง ผอ.กยท.จ.กาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จำนวน 110 ราย เนื้อที่ 855 ไร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,120 บาท โดยเงินทั้งหมดจะโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกรชาวสวนยางในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจากกรณีราคายางตกต่ำ และเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์