ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้คำขวัญ "ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่"

    ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 12 ห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาคี ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด เทศบาลตำบลโคกศรี เยาวชนอาสาจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ให้ข้อมูลทางหลวง ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้อง และเพื่อให้ผู้เดินทางได้หยุดพักรถ รับบริการต่าง ๆ ซึ่งปีนี้มีตำแซ่บ ส้มตำรสเด็ด ไว้บริการด้วย พร้อมบริการอื่น ๆ เช่น ผ้าเย็น กาแฟ และน้ำดื่ม ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการกาฬสินธุ์ เป็นนำข้าราชการ สวมผ้าไทย ไหว้พระธาตุยาคู เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์เดือนธันวาคม 2562 สัญจรที่พระธาตุยาคูเพื่อความเป็นสิริมงคล

     (26 ธค 2562)ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 -1 มกราคม 2563 โดยในวันนี้ได้มีการประชุมกรมการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการประชุมสัญจรก่อนสิ้นปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้เข้าร่วมประชุมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ร่วมนมัสการพระธาตุยาคู ขอพรและเสริมความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อหลักในการณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

  (25 ธค 2562 ) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยมีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ อปพร. นักเรียน นักศึกษา มูลนิธิ สมาคม ประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ต่อแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวน ปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ต่อแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวน ปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายชวมินทร์ ตรีเนตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 240 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะต่อ แผนปฏิบัติราชการ แผนงานโครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชณ์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ยกเว้นค่าเข้าชม ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปี ใหม่ 2563 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 แก่ประชาชนทั่วไป และแจ้งการเปิด-ปิดการให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  จังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

   (24 ธันวาคม 2562) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประกอบด้วย กำลังเจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานีตำรวจในสังกัดทั้ง 18 อำเภอ, เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, และมูลนิธิกู้ภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และป้องกันการก่อความไม่สงบในลักษณะต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางมาท่องเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Amazing Thailand Countdown 2020 @ KALASIN ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดงานในระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2562 ที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่กันเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสัมมนายุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว Safety Home …Safety Society "บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง”

    (23 ธค 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการสัมมนายุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว Safety Home …Safety Society "บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงที่มีสาเหตุปัจจัยอันดับต้นๆมาจากอบายมุข และเพื่อกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันให้สมาชิกในครอบครัวรู้เท่าทันอบายมุขที่เข้ามาสู่ครอบครัวในหลากหลายรูปแบบและหลายช่องทาง ทำให้บ้านปลอดจากอบายมุข ลดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวไม่กระทำความรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกาย วาจา และจิตใจ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์