จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

    จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชการ 2562
    (25 กรกฎาคม 2562)ที่วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง “BIKE FOR KING”เฉลิมพระเกียรติ

    วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่สวนสาธารณะอ่างเลิงซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงพระราชทานในพื้นที่ตำบลบัวขาว ตำบลกุดค้าว ตำบลจุมจัง และตำบลกุดหว้า รวมจำนวน 5 ราย โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองบัวขาว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ สาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ ชมรม อสม. และชมรมออกกำลังกายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอห้วยผึ้ง กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง

   วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่บ้านหนองสามขา บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไพโรจน์ จิตจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอห้วยผึ้ง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอห้วยผึ้ง 300 คน ร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ตัดหญ้า และเก็บขยะ บริเวณหนองสามขา บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้หนองสามขา มีความสะอาด สามารถรองรับน้ำฝนได้ในฤดูการการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความรักความสามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอบรมอาสาจราจรนักเรียน เพื่อช่วยเหลือตำรวจจราจรในการอำนวยความสะดวกหน้าสถานศึกษา

  (23 ก.ค. 2562) ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาจราจรนักเรียน (กองร้อยตำรวจนักเรียน) จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการขยายผลลดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม ตำรวจภูธรภาค 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 เพื่อฝึกอบรมให้นักเรียนให้เกิดทักษะ เกิดความรู้ ทั้งด้านการปฏิบัติภาคสนาม และความรู้ด้านวิชาการ กฎหมายจราจร ดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าสถานศึกษา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนกมลาไสย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคาร โรงเรียนลำปาววิทยาคม รวม 120 คน และมีผู้ปกครองของโรงเรียนดังกล่าวร่วมในการเป็นครูฝึกโรงเรียนละ 2 นาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่ จ.กาฬสินธุ์

    วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งในปีที่ 2561 ที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 รายในพื้นที่อำเภอยางตลาด และจากข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวในปัจจุบันมีจำนวนสุนัขและแมวทั้งสิ้น 181,732 ตัว โดยเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของ 3,046 ตัว และ แมวไม่มีเจ้าของ 2,390 ตัว ขณะนี้ได้มีการเฝ้าระวังรณรงค์ฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

   วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวยากจน จำนวน 15 รายๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท การมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของให้กับนักเรียนยากจน และการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โรงเรียนคำไฮวิทยา โรงเรียนหอไตรราษฎร์บำรุง และโรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา รวมจำนวน 300 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ พร้อมขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

   (22 กค 2562 )ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่มีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ได้มีการสรุปแนวทางการดำเนินโครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เริ่มตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 592.5 พื้นที่รอยต่ออำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามที่ติดกับอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จนสิ้นสุดเขตรอยต่อของจังหวัดสกลนคร ติดตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักกิโลเมตรที่ 97 รวมระยะทางยาว 104.5 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์