A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการถนนสายบุญ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ ๅ และ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งยั่งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาเป็นหลักธรรมในการดำเนินงานและดำรงชีวิต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ เฮือนฮักแพง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอเขาวง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางเกษตรกร และหาแนวทางเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการกระจายราคาสินค้าทางเกษตรกรช่วยเกษตรกรในพื้นที่ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

             วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรีและคำถามเพิ่มเติม อีก ๖ ข้อ โดยมีข้าราชการ ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
             ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายอำเภอฆ้องชัย ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคราชการ ภาคเอกชน และมวลชนจิตอาสาฯ ตำบลลำชี จำนวนกว่า 80 คน ร่วมกันกรอกดินใส่กระสอบเพื่อเสริมความแข็งแรง มั่นคงให้กับพนังดินหน้าสถานีโรงสูบน้ำกุดขี้นาค ม.7 บ้านหนองคล้า ต.ลำชี อ.ฆ้องชัยและออกตรวจความมั่นคงของพนังดินตลอดแนว 22 กม.ในเขตรับผิดชอบอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  ในการรองรับปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์

 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ณ หอประชุมกัลยาณมิตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ กลุ่มเกษตรกร และอาสาสมัครฝนหลวงเข้าร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่อำเภอเขาวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านคุ้มเก่า ม.18 ต.คุ้มเก่า  รั้วลวดหนามและฝายลำพะยัง (วังขี้ช้าง) บ้านกุดตอแก่น ม.10 ต.คุ้มเก่า  โครงการอุโมงค์ผันน้ำ ลำพะยังภูมิพัฒน์ อ่างเก็บน้ำลำพะยัง เพื่อเตรียมการจัดทำการประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  และได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่"ฮักแพง แบ่งปัน" ที่บ้านแดนสามัคคี ม.13 ต.คุ้มเก่า เพื่อรับฟังข้อมูล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณถนนไดโนโรด (dino road) อ.สหัสขันธ์ นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการวิถีบุญ วิถีธรรม นุ่งซิ่นนั่งสาดตักบาตร 9 วัด เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล