A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
20180219 01 01
   วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืนให้แก่คณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน และอำเภอนามน เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180220 01 01

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 , การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ , การดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ , โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี , การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 และการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพัฒนาด้านการเกษตรด้านการให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับ เกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180214 01 15

      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบเงินและสิ่งของ จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสมทบในกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดได้กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี วิถีถิ่นวิถีไทย เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ รวมถึงเพื่อใช้ในกิจการอันเป็นสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180209 01 07

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายกองเอกเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ซึ่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของกำลังพล และระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ก่อตั้งมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 โดยมี ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป การมอบเข็มสดุดีอาสารักษาดินแดนแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิก อส. การมอบทุนการศึกษามูลนิธิ อส. แก่บุตรสมาชิก อส. การอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และการมอบถุงยังชีพจำนวน 139 ชุดแก่สมาชิก อส.

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180209 2 12

      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่่ป่าครอบครัว "สวน นา ป่า เห็ด เฮินโฮม ”หมู่ที่ 18 ตำบลกุดสิมคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรกรยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนชาวอำเภอเขาวงร่วมให้การต้อนรับและนำชม สวน นา ป่า เห็ด เฮินโฮม ของนายประพันธ์ เวียงสมุทร และนางอัมพร วารีกุฎิ ซึ่งเป็นป่าครอบครัวต้นแบบ ปลูกป่าบนเนื้อที่ 4 ไร่ ตลอดระยะเวลา 8 ปีของการปลูกป่า ได้รับประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจน เช่น ป่าแห่งนี้เป็นซูปเปอร์มาเก็ตอาหารป่าทั้งเห็ดป่า และพืชสมุนไพรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สามารถเก็บรับประทานในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาเปลือกไม้ ใบไม้และกิ่งก้าน มาต่อยอดในด้านธุรกิจครอบครัว จากการย้อมผ้าฝ้าย ผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติ ทำให้รูปแบบสินค้าของธุรกิจผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายเข็น และผ้าทอมือของครอบครัวเฮินโฮมมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

 

เชิญร่วมประกวด " ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองกาฬสินธุ์ " ภายใต้โครงการจัดงาน 224 ปี กาฬสินธุ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

พิมพ์ อีเมล

       20180208 01 06

      มาสคอตคู่ แพรงามและภูพาน ผลงานการออกแบบของนักออกแบบจากจังหวัดภูเก็ต ชนะเลิศการประกวดออกแบบมาสตคอตประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท การตัดสินการประกวดออกแบบมาสคอตประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่ห้องเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสังเกตการณ์การตัดสิน และมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานกรรมการตัดสิน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ได้รับชัยชนะในการทรงกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราช แห่งราชอาณาจักรพม่า

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...