วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นพลังทางสังคมร่วมกันต่อต้านยาเสพติด โดยการอบรมในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีเยาวชนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นามน กมลาไสย ร่องคำ ฆ้องชัย กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด และอำเภอห้วยเม็ก เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   สมาคมสงเสริมธุรกิจท่องเที่ยวร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนยกระดับสินค้า OTOP เปิดตลาด ชิม ช็อป เที่ยว ตลาดนัดประชารัฐบ้านโฮม จำหน่ายอาหารพื้นถิ่น ฟินจุใจ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2562
   ที่สวนเกษตรเชิงท่องเที่ยวบ้านโฮม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานตลาด ชิม ช็อป เที่ยว ตลาดประชารัฐบ้านโฮม พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" เพื่อเตรียมพร้อม ซักซ้อม มอบหมายภารกิจแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563 เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยจะมีการจัดเป็นตลาดโบราณ ชวนแต่งกายย้อนยุคถ่ายภาพกับเฮือนอีสาน มุมทะเลธุง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกิน ของใช้ ผลผลิตทางการเกษตร และอื่นๆ อีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งสิ้น 255 หน่วยงาน สำหรับโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และประชาชน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยส่วนราชการ องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมรับชมถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากส่วนกลาง รับฟังการถ่ายทอดสารจากผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำกล่าวคำปฏิญาณ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นวิทยาการให้ความรู้อบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตปี 2562 มอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 สูงที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากคอนเสิร์ตต่อต้านทุจริตจากศิลปินเมืองกาฬสินธุ์ อิ๊ด โปงลางสะออน อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 5185 คน และมีรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 1,037,000 บาท เพื่อนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิก เดินรณรงค์ ตามบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์ เพื่อเชิญชวนลดการใช้ถุงพลาสติก โดยจัดทำถุงผ้าลดโลกร้อน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่มาร่วมสนุกด้วยการตอบปัญหาชิงรางวัล และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” การบริหารจัดการขยะและการจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  (6 ธค 62)ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ SMEs และเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการจัดงานมหกรรมบิสคลับกาฬสินธุ์@เทศกาลของขวัญต้อนรับปีใหม่ ที่ บริเวณลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...