วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันปล่อยขบวนรถขนย้ายขยะอิเลคทรอนิกส์ ออกจากบ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกจำนวน 150 ตัน โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการขนย้ายขยะอิเลคทรอนิกส์จากบ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ไปแล้ว 60 ตัน อย่างไรก็ตาม ยังเหลือขยะอิเลคทรอนิกส์ที่บ่อกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอีกนับพันตัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีรวมใจสร้างพระใหญ่ "พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ” ซึ่งมียอดร่วมทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาครั้งนี้กว่า 1,130,000 บาท เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานไว้ ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)   

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุม โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีประกอบพิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประกอบพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้กับประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 20 กองทุน ถือว่าเป็นเงินขวัญถุง เพื่อนำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจังและยั่งยืน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดแถลงผลการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดนาร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิด Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชารัฐ โดยดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น 1) การยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ สร้างบ้านใหม่ 88 หลัง ซ่อมแซม 544 หลัง การแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ จำนวน 920 ราย การช่วยเหลือด้านสุขภาพ การให้อาชีพ จำนวน 3,755 ราย รวมการช่วยเหลือทั้งสิ้น 15,413 รายการ งบประมาณรวม 20,688,415 บาท  2) การยกระดับรายได้ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโดยโครงการ Kalasin Green Market เป็นจังหวัดที่ผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สามารถเพิ่มพื้นที่ ผลิตอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น 27,600 ไร่ จากเป้าหมาย 10,000 ไร่ ด้านการค้าการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม สินค้า OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 1,130 ล้านบาท  ด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม มีการสร้างภาพจำของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้ แคมเปญ ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์ ให้สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 64,559 คน และมีรายได้เพิ่มขึ้น 138.37 ล้าน การพัฒนาภาคการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวน 6,184 คน สถานประกอบการ 272 แห่ง สามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดรวม 3,061.56 ล้านบาท  3) การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย มีการสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น การขายฝาก หนี้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ เป็นต้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงรุกสำเร็จ 623 คน ในมูลหนี้ 102 ล้านบาทเศษ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้กำหนดยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดย ชรบ. ปฏิบัติการฟ้าแดดสงยางปิดล้อมตรวจค้น ได้ของกลางยาบ้า 130,127 เม็ด ไอซ์ 879.13 กรัม กัญชา 5,943.88 กรัม อาวุธปืน 145 กระบอก การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 1,070 คน และรับสมัครโครงการครัวเรือนสีขาว     

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่วัดชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ” ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชน พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ที่แต่งกายด้วยผ้าไทย เข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ แด่พระอธิการปริญญา ปริญญาโณ เจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ เป็นจำนวน 9,098.- บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป     

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ หารายได้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ในเขต 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 473 กิโลเมตร ในวันแรกรวมพลและปล่อยตัวที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) และมุ่งหน้าสู่อำเภอยางตลาด-อำเภอฆ้องชัย-อำเภอกมลาไสย และสิ้นสุดที่อำเภอร่องคำ รวม 4 อำเภอ ระยะทาง 85.85 กิโลเมตร โดยมีศิลปิน ดารา ได้แก่ คุณสมรักษ์ คำสิงห์ พร้อมครอบครัว  คุณอี๊ด โปงลางสะออน  และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคเงิน
     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ก่อสร้างอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้บริการผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน และจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาคารดังกล่าว ยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญจำนวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในพื้นที่และผู้ป่วย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้ที่บัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์” ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404-3-27003-8 และ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 578-271518-3 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หมายโทรศัพท์ 043-812714

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) และการประยุกต์ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์และ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำและใช้งานชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน(FGDS) และเพื่อให้หน่วยงานเข้าถึงและใช้งานระบบบริการแผนที่ชุดข้อมูลภูมศาสตร์พื้นฐาน(FGDS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS)ครั้งนี้จะเน้นให้หน่วยงานราชการสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรรม การจัดทำแผนที่และผังเมือง การแพทย์และสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติต่างๆเป็นต้น   

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งด้านการเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ด้านดาราศาสตร์ทีทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้านการศาสนา และนานัปการเพื่อประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...