A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ มูลนิธิภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา ทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ และกำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย รอบบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.45 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมนำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรชัยมงคล แสดงถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ที่หมู่เหล่า

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 41 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ เจ้าหน้าที่ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน ด้านต่างๆ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 31 พ.ค. 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แก่หน่วยบริการใน พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผู้แทนนายอำเภอ 18 อำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้แทนคนพิการทั่วไปทุกแห่ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมจำนวน 350 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธ ศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบัน พระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 239 ศูนย์ ร่วมกันจัดขึ้นที่วัดสว่างคงคา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรวมพลังศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริม สืบสานงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อันแสดงถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

          วันที่ 31 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ การที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่เจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำ กว่า 10 คน ได้ตระหนักในปัญหายาเสพติด พร้อมขอความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมีเจ้าของสถานประกอบการ ลูกจ้าง และอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 270 คน เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  (31 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่มีผลสอบคะแนน O-NET สูง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียนและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตร ประกอบด้วย นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6 คน คณิตศาสตร์ 26 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 คน โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 10 อันดับแรกของจังหวัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 10 อันดับแรกของจังหวัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...