จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561


      วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการพลเรือน ครู อาจารย์ ชมรม สโมสร มูลนิธิ ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมประกาศราชสดุดี พระเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ อีกนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อประเทศชาติไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ มอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561

   วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Double Cab ให้แก่นายฉกรรจ์ ชมเชี่ยวชาญ จากตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ มอบรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda scoopy I จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ นางสาวกุลนัฐ นามนิตย์ จากตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง นางนัยน์ปรพร ศรีวาสน์ จากตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวชนกพร อุดรมาตย์ จากตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

    วันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซี่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี พระสุนทร ธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาหลักสูตร จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท

      วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวน 300 คนเข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ ตั้ง และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีและการเป็น ข้าราชการที่ดีที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นการสืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ ความเดือดร้อน รวมทั้งเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของความเป็นข้าราชการที่ดี และความซื่อสัตย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ และประกอบธุรกิจอย่างไม่เอาเปรียบประชาชน อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นจังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

คปภ.มอบเงินสินไหมแก่ญาติผู้เสียชีวิตกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 18 ราย รวมเป็นเงินกว่า 23 ล้านบาท

      เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.และค่าสินทดแทนตามกรมธรรม์ ของบริษัทประกันภัย รวม 6 บริษัท แก่ทายาทโดยธรรม ของผู้ผู้สียชีวิตกรณีรถทัวร์พลิกคว่ำที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีชาวกาฬสินธุ์ผู้เสียชีวิต 18 ราย บาดเจ็บ 31ราย โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้บูรณากรให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยโดยเร่งด่วน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และบริษัทประกันภัยทั้ว 6 บริษัท จนสามารถดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทโยธรรมและผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,840,802 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดร้อยสองบาท)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

        วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยบูรณาการ จากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาชน มูลนิธิและอาสาสมัครในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวทางกลไกประชารัฐ โดย"ด่านครอบครัว รั้วชุมชน แห่งความปลอดภัย"

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหมู่ทางรถยนต์ ในพื้นที่อำเภอวังวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่วัดดงกระยอมอุดมคุณ และวัดป่าพุทธมงคล

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากเหตุรถทัวร์นำเที่ยวประสบอุบัติเหตุที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาโดยมีญาติ พี่น้องผู้เสียชีวิต ข้าราชการ และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ที่เมรุชั่วคราววัดดงกระยอมอุดมคุณ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเวลา 16.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากเหตุรถทัวร์นำเที่ยวประสบอุบัติเหตุ ที่วัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า ญาติ พี่น้องของผู้เสียชีวิตและชาวกาฬสินธุ์จำนวนมากที่ไปร่วมพิธี ญาติหลายรายก็ยังทำใจไม่ได้ต่อการสูญเสียครั้งใหญ่โดยไม่คาดฝัน และในการนี้บริษัทประกันภัยได้นำค่าสินไหมไปมอบให้กับทายาทผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาทเจ็บทุกรายรวมเป็นเงินกว่า 11 ล้านบาท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรม Kick Off "แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" และกิจกรรม Big Cleaning Day

     วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกิจกรรม Kick Off "แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" และกิจกรรม Big Cleaning Day ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนำหลักการ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง มีการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย แผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจง ขั้นตอน การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งสาธิตการจัดทำถังขยะอินทรีย์ในการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือนอีกด้วย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล