เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณถนนภิรมย์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนสายบุญ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนพุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ทำบุญตักบาตรก่อนไปทำงาน หรือไปโรงเรียน และโอกาสที่เป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมีพระครูปริยัติพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดประชานิยม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ จำนวนมาก ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 'โอวาทปาฏิโมกข์' แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก สรุปเนื้อหาว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยพุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ นุ่งขาว ห่มขาว พาบุตรหลาน เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัว และในช่วงเย็นก็จะร่วมกันเวียนเทียน ปฏิบัติธรรม สวดมนต์เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันมาฆบูชา หรือวันพระใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธิตการใช้เครื่องจักรกลอัดใบอ้อย เครื่องจักรกลตัดอ้อย และเครื่องจักรกลตีใบอ้อย ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่บริเวณแปลงไร่อ้อย บ้านกลางหมื่น ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนมากร่วมชมการสาธิตใช้เครื่องจักรกลอัดใบอ้อย ที่ใช้เก็บใบอ้อยในแปลงที่เหลือหลังการตัดอ้อย แล้วมัดเป็นก้อนและนำส่งขายโรงงานไฟฟ้าชีวะมวลในราคาตันละ 1,000 บาท ชมการสาธิตเครื่องจักรกลตีใบอ้อย ที่ใช้ตีใบอ้อยให้ร่วงหล่นจากลำต้นเพื่อให้การตัดอ้อยด้วยคนงาน ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และชมการสาธิตเครื่องจักรกลตัดอ้อย ที่ใช้นำมาใช้แทนคนงานตัดอ้อย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรชาวไร่อ้อยหยุดการเผาอ้อยลดปัญหามลพิษทางอากาศ ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและน้ำเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และเพื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และส่งเสริมให้มีการนำเครื่องจักรกลมาใช้เพื่อหยุดยั้งการเผา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อสร้างเข้าใจกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ให้เกิดเชิงประจักษ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีชุมชนคุณธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 219 ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจากอำเภอต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 137 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่ได้รับทุนการศึกษา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่กับคนปกติได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันมาฆบูชา "มาฆปูรมี ทวาราวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง" ครั้งที่ 2 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานประเพณีมาฆปูรมี โดยภายในงานมีประประดับประดา "ธุง"รอบองค์พระธาตุยาคูอย่างสวยงาม และร่วมกันถวาย "ธุง” เป็นพุทธบูชา ขบวนแห่พานบายศรีและเครื่องถวายสักการะพระธาตุยาคูขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของอำเภอกมลาไสย จำนวน 10 ขบวน พร้อมนี้ชาวบ้านกว่า 840 คน ได้แต่งกายชุดพื้นบ้าน รำบวงสรวงองค์พระธาตุยาคู อย่างสวยงามอ่อนช้อย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 750 คนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ที่มีความสำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างเอนกอนันต์ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน เราคนไทยทุกคนต่างสำนึกและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ จะได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่งคุณความดี และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์พระราชามาประพฤติปฏิบัติ รักษาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทย และคนไทย ด้วยความภาคภูมิใจตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายก เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้รับมอบเงินสด และสิ่งของต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา ห้างร้าน นักธุรกิจ มูลนิธิ ชมรม และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนำไปจัดซื้อสิ่งของรางวัลการออกสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเบื้องต้น เงินสด จำนวน 1,124,000 บาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ทองคำหนัก 2 สลึง 1 เส้น น้ำตาลทราย 500 กก. หม้อหุงข้าว จำนวน 44 ใบ ตู้เย็น 2 หลัง กระติกน้ำร้อน 2 ใบ จักรยาน 1 คัน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...