A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  (2 สิงหาคม 2562)ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 โดยได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวอาศิรวาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และปลูกต้นไม้ ของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอฆ้องชัย "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ หนองกุดเชือม ม.5 ต.ลำชี(ข้าง อบต.ลำชี) อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ร่วมงานได้ช่วยกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณหนองกุดเชือม มีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม จำนวน 500 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นายศุภวิทย์ สีสด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร.อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ร่วมกับประชาชนจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักให้ครัวเรือนยากจน ที่หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน นายอำเภอดอนจาน กล่าวว่า ภารกิจซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักให้ครัวเรือนยากจน ครั้งนี้ทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง ผู้ยากไร้ในพื้นที่ได้รับการดูแล เป็นการสนับสนุนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แสดงความยินดีแก่สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ มอบโล่รางวัลแก่บุคคลดีเด่นต่อต้านการทุจริต และมอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด พร้อมปรับยุทธการยาเสพติดใหม่ เน้นการบำบัดรักษา คืนคนดีสู่สังคม 
   วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ก่อนวาระการประชุม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 (HA ยาเสพติด) ปี 2562 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลคำม่วง โรงพยาบาลท่าคันโท โรงพยาบาลหนองกุงศรี และโรงพยาบาลห้วยเม็ก นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม แก่ผู้พ้นโทษ จำนวน 4 ราย ๆ ละ 30,000 บาท มอบโล่รางวัลแก่บุคคลดีเด่นต่อต้านการทุจริต ให้แก่นายธนรรชน พหลทัพ ข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เยาวชนของชาติส่งเสริมให้สังคมยึดมั่นในค่านิยม การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศให้แก่หมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 18 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สถานศึกษาและภาคประชาชน รวม 76 หน่วยงาน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี เริ่มพิธีโดยถวายเครื่องราชสักการะ วางพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำผู้ร่วมพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเทียนต่อให้กับผู้ร่วมพิธี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ด้วยเสียงดังกึกก้อง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   จ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำความดี พัฒนาสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 1,500 คน ร่วมเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้คัดเลือกสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชน ทั้งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มาร่วมพิธี พร้อมร่วมพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ให้มีความสวยงาม สมพระเกียรติ สำหรับสวนสาธารณะกุดน้ำกินแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำโบราณของ จ.กาฬสินธุ์ มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี  ซึ่งน้ำในกุดน้ำกิน ได้ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา กว่า 13,000 คน จากทั้ง 18 อำเภอ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสองข้างทาง ตลอดจนท่าสีจราจร ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ โดยเริ่มจากหลักกิโลเมตรที่ 592.5 พื้นที่รอยต่ออำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามที่ติดกับอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ สิ้นสุดเขตรอยต่อจังหวัดกับจังหวัดสกลนคร หลักกิโลเมตรที่ 97 รวมระยะทาง 104.5 กิโลเมตร 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำห้วหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...