A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
    วันที่​ 28 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร​ ต.โนนบุรี​ อ.สหัสขันธ์​ จังหวัดกาฬสินธุ์​ นายกฤษดา​ ธีระชวาลวงศ์​ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน​ครั้งที่​ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)​ โครงการสำรวจออกแบบสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว​ อ.สหัสขันธ์​-สามชัย​ จ.กาฬสินธุ์​ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้านถนนที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว​ เพื่อทดแทนการเดินข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาวด้วยแพข้ามฟากในปัจจุบันเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่าง​ อำเภอสหัสขันธุ์กับอำเภอสามชัย​ เป็นเส้นทางลัดที่ช่วยร่นระยะทาง​ การเดินทางระหว่าง​ 2 อำเภอ ได้​ 40 กิโลเมตร​ และเป็นเส้นทางลัดเลี่ยงเสริมระบบโครงข่ายทางหลวงหมายเลข​ 227 ในการเดินทางสู่อีสานเหนือ​ จากจังหวัดกาฬสินธุ์​ สู่จังหวัดอุดรธานีได้รวดเร็ว​เกิดความคล่องตัว​ลดระยะทางการเดินทางมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมาย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด โดยประธานในพิธีอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำมีผู้แทนจากส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้าน สถานประกอบการ ที่ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมอบประการเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดฟื้นฟู

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่วัดใต้โพธิ์ค้ำ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตลอดจนหน่วยงานเจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ" ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข โดยมีพระมหาบัวพันธ์ ฉนฺทโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา ว่าด้วยเรื่องของการทำทาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดวันส่งน้ำ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562 โดยให้ผู้ใช้น้ำเร่งทำความสะอาดคู คลอง ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2562 ขอความร่วมมือประชาชน ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปัน พร้อมเตรียมแผนปรับปรุงทั้งระบบแก้ปัญหาให้ผู้ใช้น้ำในระยะยาว
      (21 มิ.ย.62) ในการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation:JMC) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการชลประทาน พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำเหนือเขื่อน-ใต้เขื่อนลำปาว และเขตลุ่มแม่น้ำลำปาว แม่น้ำชี จำนวนกว่า 200 คนร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

     เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความให้กับลูกศิษย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ โดยมีนายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ตัวแทนจากส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วม โดยภายในงานคณะครู อาจารย์ ผู้มีจิตศรัทธา และศิษย์เก่าได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี เพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษาให้กับเยาวชนที่เป็นผู้สืบสานศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย การมอบรางวัลรัตนมณีศรีนาฏศิลป์ เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ส่วนพิธีไหว้ครูนั้นแบ่งออกเป็น 3 พิธี คือ พิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์ ซึ่งได้ยึดถือรูปแบบตามจารีต ประเพณี เป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาววิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ยึดปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่ช้านาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 (20 มิ.ย 2562) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัด องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมเดินทางออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนรวมกว่า 60 หน่วยงาน ขณะเดียวกันนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอฆ้องชัย ก็ได้นำการบริการของอำเภอฆ้องชัย ออกให้บริการร่วมด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ MOU จัดการเรียนการสอนบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานกับวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และบริษัทเฮือนกาฬสินธุ์ 1993 จำกัด ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน ใช้ประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
    (19 มิถุนายน 2562) ที่เฮือนกาฬสินธุ์ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-Integrate Learning) ระหว่าง รองศาสตราจรย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และนายโชฎึก คงสมของ บริษัท เฮือนกาฬสินธุ์ ๑๙๙๓ จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกฝน การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน ในห้องเรียน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิช ย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จัดงานประกวดและมอบรางวัลข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2561/62 การมอบรางวัลข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562 และการประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้เครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 37 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2523 และผลการประกวดปรากฎว่า ในประเภทเกษตรกรรายบุคคล นางสมศรี ศรีประไหม บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้รับโล่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เงินสด 15,000 บาท รถไถนาเดินตามพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 65,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...