จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานรัฐพิธีเนื่องใน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

           วันที่ 25 เมษายน 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนสถานศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้กำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามโครงการ Kalasin Happiness Model

       

           วันที่ 24 เมษายน 2561 ที่หอประชุมศูนย์ราชการังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ระดับอำเภอทั้ง 18 อำเภอ จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมการประชุม
โอกาสนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทาง "ประชารัฐ” ระหว่าง นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษา กับ นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

พิธีลงนามในสัญญาซื้อข้าว ผัก ผลไม้ และไข่จากกลุ่มเกษตรกร ระหว่างโรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี

     วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจการขอตราสัญลักษณ์ รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 โดยมี นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวต้อนรับ นายแพทย์วรวิทย์ เจริญพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามในสัญญาซื้อข้าวช่วยชาวนา ซื้อผัก ผลไม้ และไข่ช่วยเกษตรกร ระหว่างโรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และบูรณาการคณะกรรมการและคณะทำงานอาหารปลอดภัยจังหวัด สร้างและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารปลอดภัยจังหวัด เทศกาลอาหารปลอดภัย การท่องเที่ยว และภูมปัญญาวิถีถิ่นไทยอีสาน ระดับอำเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เส้นทางอาหารปลอดภัยจังหวัดเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ ร้านอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาวิธีถิ่นไทยอีสาน วัฒนธรรม ประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

          วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 และคณะ ได้ร่วมประชุมกับนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการตามนโยบาย รัฐบาล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆไปยังรัฐบาลให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้นเพื่อให้นโยบายนั้นๆเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล

 

           วันที่ 22 เมษายน 2561 ที่หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล "การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ” ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นโดยได้กราบนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เจ้าของธรรมะเดลิเวอรี่ เป็นพระวิทยากร บรรยายธรรมเกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือการมีสติ สมาธิ ตั้งมั่นในการปฏิบัติดี แฝงไปด้วยข้อคิดและเสียงหัวเราะ โดยมีญาติธรรม ประชาชนที่มาแบบครอบครัว จำนวนมาก โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 11 เครื่องให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์, มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนต้นแบบทางวัฒนธรรม จำนวน 21 ทุน และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model"

    วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่วัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model" โดยมี พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิติสาโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  สำหรับการทอดถวายผ้าป่าในครั้งนี้ มียอดรวม 496,729 บาท จากทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกมลาไสย

        วันที่ 19 เมษายน 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำบริการของส่วนราชการให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนนามลวิทยาคาร บ้านนามล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  จากนั้นนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แล้วเป็นประธานพิธีโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชค สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลโคกสมบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

     วันที่ 18 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 มีอุบัติเหตุเกิดจำนวน 33 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 41 คน เสียชีวิต 6 คน อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุรวม 6 อำเภอจาก 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฆ้อง คำม่วง ท่าคันโท สมเด็จ ร่องคำ และอำเภอนาคู และผลการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. เมาแล้วขับจับยึดรถ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 167 คัน รถยนต์ 59 คัน รถรับจ้าง 2 คัน และรถบรรทุกหกล้อขึ้นไปจำนวน 7 คัน รวม 235 คัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...