จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ

   วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวยากจน จำนวน 17 รายๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท การมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของให้กับนักเรียนยากจน และการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ จำนวน 144 คน โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง จำนวน 40 คน และโรงเรียนบ้านคำแคน จำนวน 30 คน และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนเทศบาลตำบลกุงเก่า จำนวน 86 คน รวมจำนวน 300 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ถ่ายทอดความรู้ มารยาทไทยและศาสนพิธีให้กับส่วนราชการ อปท.

   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดความรู้เรื่องมารยาทไทย และศาสนพิธี ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธีมีความถูกต้อง ปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทไทยที่ดี
   นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวในการเปิดการอบรมมารยาทไทย และศาสนพิธีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ว่า เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย และการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีที่ถูกต้อง ให้กับ ข้าราชการทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมารยาทไทย การประพฤติปฏิบัติศาสนพิธี และศาสนพิธีกับสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2562

   วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดประชานิยม จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อปลูกจิตสำนึกในความรักความผูกพัน เคารพเทิดพระคุณแม่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่น ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างในสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีบุตร หลาน และญาติพี่น้องจำนวนมากร่วมพิธีและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดดาวธุง จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ช๊อบและชิมของดีจาก 36 ชุมชน

   เย็นวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตลาดดาวธุง พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ที่บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งตลาดดาวธุงเริ่มเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การทำตลาดดาวธุงที่บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมที่ประชาชนจะนิยมมาออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นสถานที่ ที่เหมาะแก่การเสริมสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาล

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายวีรศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงกำเนิดลูกเสือไทย จากสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 6 ค่ายย่อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 933 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

   นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทผ้าไหมแพรวา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการให้บริการและการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตรเพิ่มเติม โดยมี ร.ท. ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมโครงการฯ มีประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมรับบริการกว่า 400 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

  (2 สิงหาคม 2562)ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 โดยได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวอาศิรวาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นายอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาลอกผักตบชวารอรับน้ำฝน

    นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และปลูกต้นไม้ ของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอฆ้องชัย "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ หนองกุดเชือม ม.5 ต.ลำชี(ข้าง อบต.ลำชี) อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ร่วมงานได้ช่วยกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณหนองกุดเชือม มีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม จำนวน 500 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...